Tư Duy Lãnh Đạo Hiện Đại

LÃNH ĐẠO LÀ GÌ?

Lãnh đạo là kỹ năng ảnh hưởng đến những người theo sau để cùng đạt được mục tiêu của tổ chức. Lãnh đạo là vận dụng trí tuệ cảm xúc (EI) trong dẫn dắt hành động với những người theo sau. Lãnh đạo là khả năng tạo động lực và quản lý cảm xúc, thúc đẩy hành động, biến mục tiêu của công ty thành mục tiêu của từng cá nhân và hoàn thành chúng với hiệu quả cao nhất.

Năng lực lãnh đạo bao gồm các kiến thức, kỹ năng, và năng lực (the Knowledge, Skills, Ability - KSAOs) cần thiết để định hướng tổ chức và hoàn thành các mục tiêu, tạo ra tầm nhìn và sứ mệnh để điều chỉnh với văn hóa và định hướng chiến lược, dẫn dắt và thúc đẩy sự thay đổi trong tổ chức, quản lý và hiện thực các công việc trong tổ chức.

Phát triển năng lực lãnh đạo giúp các nhà quản lý bám sát được các mục tiêu, gắn kết được các nhân sự trong tổ chức một mạnh mẽ để tạo ra sự hợp tác lớn hơn giữa nhân viên và thúc đẩy sự phát triển trong tổ chức, giúp tổ chức vượt qua các thách thức. Năng lực này sẽ tập trung vào lãnh đạo và kỹ năng và kiến thức cần thiết để trở thành lãnh đạo: năng lực ảnh hưởng, xây dựng niềm tin, trí tuệ cảm xúc, tạo động lực, …

Nếu thiếu kỹ năng quản lý thông qua các hoạt động như lập kế hoạch, tổ chức, chỉ đạo, kiểm soát làm mất khả năng đạt được mục tiêu và hiệu quả của tổ chức, thì việc thiếu kỹ năng lãnh đạo sẽ dẫn đến mất năng lực sáng tạo và khả năng thích ứng với sự thay đổi.

Lãnh đạo thực hiện những nhiệm vụ quan trọng như:

 • Mô hình hóa giá trị tổ chức trong mọi hành động một cách sâu sắc
 • Thách thức hiện trạng (challenge the status quo) và khai thác tài năng trong tổ chức để giải quyết vấn đề, chấp nhận thay đổi, và chuyển sang hướng mới.
 • Truyền cảm hứng và ảnh hưởng nhóm để đạt được mục tiêu chung của tổ chức
 • Duy trì động lực nhân viên và sự tập trung trong thời điểm khó khăn
 • Thúc đẩy sự phát triển và phát triển những lãnh đạo mới.

VAI TRÒ LÃNH ĐẠO VỚI CHIẾN LƯỢC VÀ HỆ THỐNG VẬN HÀNH?

Lãnh đạo không thể tách rời với hệ thống vận hành và đặc thù quản lý của tổ chức. Nhà quản lý muốn trở thành nhà lãnh đạo xuất sắc cần phải nắm bắt cách tiếp cận của hệ thống quản lý và vận dụng kỹ năng lãnh đạo phù hợp với hệ thống quản lý đó. Không có một phong cách lãnh đạo nào hiệu quả cho mọi trường hợp. Và nhà quản lý cũng không thể chọn phong cách lãnh đạo của riêng mình để áp đặt vào một bối cảnh mà hệ thống quản lý cần phương pháp lãnh đạo khác biệt của nó.

Trong bối cảnh hiện tại, nhiều doanh nghiệp đang triển khai áp dụng hệ thống quản trị hiện đại, các dự án đổi mới, dự án chiến lược, dự án kết hợp với đối tác, hình thức làm việc từ xa, các nhóm tự quản lý (self – organizing team), … đòi hỏi các nhà quản lý phải hiểu và lựa chọn phong cách lãnh đạo phù hợp. Tuy nhiên, thực trạng tại các doanh nghiệp, nhiều quan điểm và phương pháp lại lựa chọn phong cách lãnh đạo cố định và xây dựng văn hóa mong muốn trong tương lai để triển khai các hệ thống quản trị. Điều này hoàn toàn đi ngược lại với cách giải quyết vấn đề, chung chung, kém hiệu quả và không phù hợp với các tiêu chuẩn quản trị hiện đại hiện nay của thế giới.

Phương pháp tiến hành công việc và hệ thống vận hành quyết định quy trình và văn hóa doanh nghiệp và phong cách lãnh đạo. Ngược lại nếu văn hóa doanh nghiệp và phương pháp lãnh đạo không phù hợp sẽ dẫn đến thất bại cả hệ thống vận hành “Culture eats strategy for breakfast” – Peter Drucker.

TÍCH HỢP KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO VỚI HỆ THỐNG VẬN HÀNH THẾ NÀO?

Kỹ năng lãnh đạo phải phù hợp với đặc thù công việc và chiến lược phát triển của công ty. Không có phong cách lãnh đạo nào hiệu quả trong mọi tình huống. Các chuẩn mực toàn cầu đều chỉ ra nhà quản lý phải áp dụng và điều chỉnh (tailoring) phong cách lãnh đạo cho phù hợp với đặc thù công việc và dự án triển khai của tổ chức.

Ở cấp độ toàn tổ chức sẽ có nhiều dự án chiến lược và công việc ở nhiều mức độ và tính chất khác nhau. Không phải là lựa chọn phong cách lãnh đạo trước rồi mới xác định chiến lược mà là phải xác định tầm nhìn, chiến lược, rồi mới hình thành và điều chỉnh phong cách lãnh đạo cho phù hợp.

 • Trước hết cần làm rõ bức tranh chiến lược của công ty. Làm rõ danh mục cơ hội (pipeline management) và danh mục chiến lược (portfolio management).
 • Làm rõ công việc hoặc dự án cần triển khai và đặc thù
 • Làm rõ phương pháp triển khai và cách thức phát triển dự án chiến lược trong tương lai (development approach and life cycle).
 • Nắm bắt các nhân tố hỗ trợ triển khai thành công công việc. Xây dựng các yếu tố về môi trường thúc đẩy thực hiện công việc bao gồm tầm nhìn, mục tiêu, giá trị, văn hóa tổ chức.
 • Nắm bắt các phương pháp lãnh đạo khác nhau trong những môi trường công việc khác nhau.
 • Lựa chọn quy trình và phong cách lãnh đạo phù hợp với đặc thù riêng của công việc và dự án (Tailoring).
 • Tự đánh giá và hoàn chỉnh kỹ năng

Chương trình đào tạo “KỸ NĂNG lãnh đạo” tại FMIT khác biệt ra sao?

 • Chương trình được xây dựng dựa trên các mô hình về lãnh đạo theo thông lệ quốc tế từ các phương pháp lãnh đạo hiệu quả
 • Các mô hình về lãnh đạo dựa trên nghiên cứu khoa học về hành vi nhân sự mà không phải là chủ quan hoặc kinh nghiệm
 • Các nội dung quản trị mới nhất và yêu cầu phong cách lãnh đạo phù hợp từ các thực tế triển khai dự án theo chuẩn mực quốc tế.
 • Các mô hình lãnh đạo cần thiết với đặc thù riêng của từng hệ thống quản trị theo các thông lệ quốc tế.
 • Chương trình bao gồm 49 năng lực cốt lõi cần phát triển của khung năng lực của một lãnh đạo
 • 7 phương diện tiếp cận của lãnh đạo

LỢI ÍCH KHÓA HỌC

Nhằm giúp các nhà quản lý tại Việt Nam nắm rõ và vận dụng phù hợp phong cách lãnh đạo theo hệ thống vận hành, đặc thù công việc, và dự án triển khai, tăng tính hiệu quả và phát huy được sức mạnh của các hệ thống quản trị. FMIT thiết kế chương trình với mục đích:

 • Hiểu rõ các Phương pháp lãnh đạo, 49 giá trị cốt lõi về năng lực lãnh đạo, 7 phương diện tiếp cận của lãnh đạo một cách toàn diện
 • Giúp các nhà điều hành rõ bối cảnh tương lai và bức tranh chiến lược của tổ chức theo thông lệ quốc tế
 • Xác định các dự án chiến lược, mô hình hoạt động phù hợp
 • Xác định phương pháp và hệ thống quản trị phù hợp
 • Hiểu rõ các phong cách và phương pháp lãnh đạo phù hợp trong từng đặc thù tổ chức và dự án
 • Xác định phong cách lãnh đạo phù hợp
 • Áp dụng phù hợp mang lại hiệu quả cao, phát huy được sức mạnh của các hệ thống quản trị và hiệu quả của tổ chức.

PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY THEO MÔ HÌNH 6 BƯỚC

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

 • Thành viên Hội đồng quản trị
 • Thành viên Ban điều hành
 • Quản lý cấp cao, Quản lý cấp trung
 • Quản lý nhóm và những người tiềm năng trở thành nhà quản lý

CHỨNG NHẬN KẾT THÚC KHÓA HỌC

 • Hoàn thành chương trình và vượt qua kỳ thi cuối khóa, học viên được Viện FMIT® cấp chứng nhận chuyên gia "Leadership Mastermind".

 


KHÓA HỌC KHÁC

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

Chương Nội dung
Chương 1
GIỚI THIỆU VỀ LÃNH ĐẠO VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO
 • Nguyên tắc quản trị hiện đại & vai trò lãnh đạo
 • Các tiếp cận về thay đổi
 • Khung năng lực cho lãnh đạo
 • Các lý thuyết lãnh đạo
 • Lý thuyết quyền lực và ảnh hưởng
 • Lãnh đạo theo đặc điểm
 • Case study: Chọn một giám đốc nghiên cứu mới
 • Lãnh đạo 3 kỹ năng
 • Case study: Một nhóm nghiên cứu căng thẳng
 • Đánh giá nhu cầu phát triển lãnh đạo
 • Chiến lược phát triển lãnh đạo
 • Các phương pháp phát triển lãnh đạo
Chương 2
LÃNH ĐẠO CHUYỂN ĐỔI
 • Đánh giá năng lực lãnh đạo chuyển đổi
 • Quản lý các bên liên quan
 • Đồng bộ giá trị cá nhân và tổ chức
 • Phát triển chiến lược
 • Tư duy chiến lược
 • Chiến lược kinh doanh
 • Giá trị cạnh tranh
 • Case study: Penang Mutiara Hotel và Dell Inc
 • Năng lực đổi mới
 • Các con đường đổi mới
 • Case study: Digibatics Analytics Ltd
 • Năng lực sáng tạo
CHƯƠNG 3
LÃNH ĐẠO ĐẠO ĐỨC & LÃNH ĐẠO PHỤC VỤ
 • Lãnh đạo phục vụ
 • Đánh giá năng lực lãnh đạo phục vụ
 • Tín nhiệm và các thành phần
 • Năng lực xây dựng niềm tin và các thành phần
 • Đánh giá: năng lực xây dựng niềm tin
 • Chính trực và 6 nguyên tắc
 • Đánh giá: năng lực về chính trực
 • Đạo đức lãnh đạo
 • Đánh giá: năng lực về đạo đức
 • Hỗ trợ
 • Đánh giá: năng lực về hỗ trợ
 • Truyền cảm hứng và tạo động lực
 • Lý thuyết về tạo động lực
 • Đánh giá: năng lực truyền cảm hứng
 • Đề cao sự đa dạng
 • Tôn trọng văn hóa khác biệt
 • Trách nhiệm xã hội
CHƯƠNG 4
LÃNH ĐẠO TÌNH HUỐNG & PHÁT TRIỂN NHÓM
 • Lãnh đạo tình huống
 • Đánh giá: năng lực lãnh đạo tình huống
 • Quản lý hiệu suất
 • Hệ thống đánh giá kết quả (KPI, Balanced Scorecard, KRI, OKR)
 • Case study: Scipa Beverages và Burger King
 • Làm việc nhóm và phát triển nhóm
 • Tạo ra nhóm hiệu quả cao
 • Năng lực trao đổi
 • Năng lực truyền thông và giao tiếp
 • Năng lực giải quyết xung đột
 • Năng lực giải quyết vấn đề
 • Năng lực thương lượng
 • Đào tạo và tổ chức học tập
 • Năng lực cố vấn và huấn luyện
 • Trao quyền
CHƯƠNG 5
LÃNH ĐẠO THÍCH ỨNG VÀ QUẢN LÝ SỰ THAY ĐỔI
 • Dẫn dắt sự thay đổi
 • Các mô hình quản lý sự thay đổi
 • Lãnh đạo dự án
 • Năng lực thích ứng và thế giới VUCA
 • Đánh giá: lãnh đạo thích ứng
 • Năng lực phục hồi và quản lý rủi ro
 • Năng lực ra quyết định
 • Lãnh đạo kỹ thuật số
 • Lập kịch bản và dự báo
CHƯƠNG 6
LÃNH ĐẠO BẢN THÂN & TRÍ TUỆ CẢM XÚC
 • Năng lực nhận thức bản thân
 • Johary window
 • Myers-Briggs Type Indicator (MBTI)
 • Phong cách lãnh đạo bản thân và điều chỉnh
 • Trí tuệ cảm xúc và các thành phần
 • Sự đa dạng và hồ sơ tính cách cá nhân
 • Đánh giá: năng lực tự nhận thức bản thân
 • Đánh giá: năng lực thử thách bản thân

KHÓA HỌC KHÁC

LỊCH KHAI GIẢNG KHÓA HỌC 

KHÓA HỌC NGÀY KHAI GIẢNG THỜI GIAN HỌC THỜI LƯỢNG HÌNH THỨC ĐÀO TẠO HỌC PHÍ (VND)
TƯ DUY LÃNH ĐẠO HIỆN ĐẠI 09/01/2024 Thứ 3,4,5
Sáng: 08:15 - 11:45
Chiều: 13:15 - 16:45
 

06 buổi

Live-training  8.000.000
 • Hình thức thanh toán: Chuyển khoản qua ngân hàng (không thu tiền mặt).
 • Chấp nhận thanh toán bằng thẻ : MASTERCARD; VISA; SMARTLINK; JCB; UNION PAY; BANKNETVN

Ưu đãi:

 • Ưu đãi giảm 5% khi thanh toán học phí trước 30 ngày, hoặc ưu đãi giảm 3% trước 15 ngày kể từ ngày khai giảng.
 • Giảm thêm 3% khi đã tham gia khoá học tại FMIT.
 • Giảm thêm 3% khi được học viên đã tham gia khóa học tại FMIT giới thiệu.
 • Giảm thêm 3% khi đăng ký nhóm 3 người trở lên.

KHÓA HỌC KHÁC

Lãnh đạo là gì?

Lãnh đạo là nghệ thuật ảnh hưởng những người theo sau, biến mục tiêu tổ chức thành mục tiêu của cá nhân, và dẫn dắt mọi người cùng đạt được mục tiêu chung của tổ chức.

Lãnh đạo và quản lý khác nhau thế nào?

Lãnh đạo và quản lý là những kỹ năng cần có ngoài những kỹ năng về mặt chuyên môn. Kỹ năng quản lý giúp tổ chức, sắp xếp công việc một cách khoa học thì kỹ năng lãnh đạo lại là nghệ thuật ảnh hưởng và dẫn dắt những người theo sau đạt được mục tiêu tổ chức.

Nhà quản lý cần có cả hai kỹ năng để có thể thực hiện hiệu quả nhiệm vụ của mình. Kỹ năng tiếp cận và giải quyết vấn đề (conceptual skill), kỹ năng con người (human skills), và kỹ năng quản lý (process skills) hay chuyên môn (technical skill) là những kỹ năng quan trọng hàng đầu của bất kỳ nhà quản lý nào.

Lãnh đạo là tố chất hay kỹ năng?

Lãnh đạo theo tố chất hay đặc điểm là lý thuyết lâu đời nhất về lãnh đạo. Tuy nhiên, tập trung vào tố chất hay đặc điểm không đủ để lãnh đạo thành công. Lãnh đạo vừa là đặc điểm cần thể hiện, vừa hiểu được người theo sau, tạo lập và quản lý mối quan hệ với người theo sau, hiểu về tình huống và hành vi lãnh đạo, hiểu giá trị và đạo đức lãnh đạo, hiểu về công cụ và phương pháp lãnh đạo phù hợp với hệ thống vận hành và yêu cầu công việc của tổ chức.

Lãnh đạo không tự sinh ra mà cần phải được đào tạo, huấn luyện, nắm rõ nguyên tắc, thay đổi bản thân, thay đổi các quản lý mối quan hệ với người theo sau, hiểu và vận dụng trí tuệ cảm xúc EI trong việc quản lý con người.

Chương trình đào tạo Lãnh đạo tại FMIT có gì khác biệt?

Chương trình đào tạo Nâng cao năng lực lãnh đạo tại FMIT được thiết kế theo mô hình 6 bước.

 • Bước 1: Hiểu nguyên tắc lãnh đạo – nắm bắt đầy đủ và toàn diện về các nguyên tắc lãnh đạo theo thông lệ quốc tế
 • Bước 2: Đánh giá bản thân về cách nguyên tắc lãnh đạo – hoàn thành bảng đánh giá cho từng nguyên tắc
 • Bước 3: Xác định bối cảnh lãnh đạo – tình huống thực tế sẽ áp dụng
 • Bước 4: Lựa chọn phương pháp lãnh đạo – thiết kế phù hợp với tình huống
 • Bước 5: Áp dụng và phát triển phương pháp lãnh đạo – phát triển kỹ năng trên bối cảnh cụ thể
 • Bước 6: Theo dõi và hoàn thiện – đánh giá và cải tiến năng lực lãnh đạo

Mô hình này giúp Lãnh đạo hiểu đầy đủ và toàn diện các nguyên tắc lãnh đạo, hiểu đầy đủ và rõ ràng về bối cảnh thực hiện vai trò lãnh đạo, và hiểu phương pháp vận dụng nguyên tắc lãnh đạo vào trong bối cảnh cụ thể.

Khác với quan điểm xây dựng hình tượng lãnh đạo (phương pháp truyền thống nhất – lãnh đạo theo tố chất), phương pháp 6 bước này mang tính thực tế và hiện đại, hiệu quả đối với công việc, và là phương pháp của quản trị hiện đại hiện nay được áp dụng theo các thông lệ quốc tế.

Công cụ và phương pháp sử dụng trong chương trình đào tạo là gì?

Chương trình mang tính tổng hợp và hệ thống đầy đủ các nguyên tắc về lãnh đạo, bao gồm các mô hình lãnh đạo trên thế giới như:

 • Trí tuệ cảm xúc (EI)
 • Tố chất lãnh đạo (trait)
 • Kỹ năng lãnh đạo (skills)
 • Đạo đức lãnh đạo (ethics)
 • Giá trị lãnh đạo (authentic)
 • Quan hệ lãnh đạo (Leader-Member Exchange)
 • Hành vi lãnh đạo (behavior)
 • Lãnh đạo thích nghi (adaptive)
 • Lãnh đạo chuyển đổi (transformational)
 • Tình huống lãnh đạo (Situational)
 • Mục tiêu – con đường (path -goal)
 • Lãnh đạo phục vụ (servant)
 • Lãnh đạo nhóm (team)

Ngoài ra chương trình còn trang bị các kỹ năng cần thiết áp dụng trong thực tế cho các nhà quản lý.

Chính sách đào tạo tại FMIT có gì đặc biệt?

Với tất cả các chương trình đào tạo tại FMIT, học viên được học lại miễn phí 01 năm nhằm giúp học viên tự tin hiểu rõ nguyên tắc và vận dụng được trong thực tế.


KHÓA HỌC KHÁC

DANH SÁCH CÔNG TY ĐÃ ĐẠT HỌC BỔNG CHƯƠNG TRÌNH "PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO"
STT CÔNG TY/DOANH NGHIỆP TÊN VIẾT TẮT
1 CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP Á CHÂU A CHAU GROUP
2 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU  ACB
3 CÔNG TY CỔ PHẦN ACECOOK VIỆT NAM ACECOOK VIỆT NAM
4 CÔNG TY TNHH AEON DELIGHT (VIỆT NAM) AEON DELIGHT VIỆT NAM
5 CÔNG TY TNHH AEON VIỆT NAM AEON VIETNAM
6 CÔNG TY TNHH AEONMALL VIỆT NAM  AEONMALL VIETNAM
7 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM CHÂU Á AFOTECH
8 CÔNG TY TNHH AIKAWA VIỆT NAM AIKAWA VIỆT NAM
9 CÔNG TY TNHH AIPHONE COMMUNICATIONS (VIỆT NAM) AIPHONE(VIỆT NAM)
10 CÔNG TY TNHH ALS BẮC NINH ALS BẮC NINH (ALSB)
11 CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS HÀNG KHÔNG ALS/ LOGISTICS HÀNG KHÔNG
12 CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HOÁ TÂN BÌNH ALTA GROUP
13 CÔNG TY TNHH AMANN VIỆT NAM AMANN VIETNAM
14 CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN AN PHÁT HOLDINGS AN PHÁT HOLDINGS
15 CÔNG TY CP VẬN TẢI THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ AN VIỆT AN VIỆT
16 CÔNG TY CỔ PHẦN ANBIO ANECO
17 CÔNG TY TNHH THƯƠNG PHẨM ATLANTIC VIỆT NAM  ATLANTIC VIỆT NAM
18 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TOÀN CẦU ATLAS INDUSTRIES (VIETNAM)
19 CÔNG TY CỔ PHẦN B.O.O NƯỚC THỦ ÐỨC  B.O.O THỦ ĐỨC
20 BAN QUẢN LÝ ĐƯỜNG SẮT ĐÔ THỊ HÀ NỘI BAN QUẢN LÝ ĐƯỜNG SẮT ĐÔ THỊ HÀ NỘI
21 CÔNG TY TNHH IN BAO BÌ AN BÌNH BAO BÌ AN BÌNH
22 CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ ĐÔNG NAM VIỆT BAO BÌ ĐÔNG NAM VIỆT(DNV)
23 CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TIỀN GIANG BAO BÌ TIỀN GIANG
24 TỔNG CÔNG TY BẢO HIỂM BẢO VIỆT BẢO HIỂM BẢO VIỆT
25 TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM HÀNG KHÔNG BẢO HIỂM HÀNG KHÔNG - VNI
26 TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM QUÂN ĐỘI BẢO HIỂM QUÂN ĐỘI - MIC
27 TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO MINH BẢO MINH
28 CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ PHÁT TRIỂN BÌNH DƯƠNG BECAMEX IDC
29 BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG
30 BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP. HCM BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP.HCM
31 CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN MẮT SÀI GÒN BỆNH VIỆN MẮT SÀI GÒN
32 CÔNG TY CỔ PHẦN BIBICA  BIBICA
33 TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM BIC
34 CÔNG TY TNHH BIKEN VIỆT NAM BIKEN VIETNAM
35 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SX – HTD BÌNH TIÊN – TIÊN PHONG BITIS TIÊN PHONG
36 CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC - MÔI TRƯỜNG BÌNH DƯƠNG BIWSE
37 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BKG VIỆT NAM BKG VIỆT NAM
38 CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NHIỆT MÈO ĐEN BLACK CAT
39 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HẬU CẦN BOXME VIỆT NAM BOXME
40 CÔNG TY TNHH BROKAZY BROKAZY
41 CÔNG TY BTM GLOBAL CONSULTING VIỆT NAM BTM GLOBAL – VIỆT NAM
42 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BYBIZ BYBIZ
43 CÔNG TY TNHH CAMSO VIỆT NAM CAMSO VIETNAM
44 CÔNG TY CỔ PHẦN CANIFA CANIFA
45 CÔNG TY CP XÂY LẮP VÀ VẬT TƯ XÂY DỰNG CBM JSC
46 CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN MIỀN TRUNG CEMC
47 CÔNG TY TNHH CEMTECH VIỆT NAM CEMTECH VIỆT NAM
48 CÔNG TY CỔ PHẦN CHÍP SÁNG CHIP SANG
49 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CHỨNG KHOÁN JB VIỆT NAM CHỨNG KHOÁN JB VIỆT NAM
50 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MB CHỨNG KHOÁN MB (MBS)
51 CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN NH VIỆT NAM (NHSV) CHỨNG KHOÁN NHSV
52 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DẦU KHÍ CHỨNG KHOÁN PSI
53 TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM (VSD)
54 CÔNG TY TNHH SX TM CƠ KHÍ HỒNG KÝ CƠ KHÍ HỒNG KÝ
55 TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT NAM  CONSTREXIM
56 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI THÁI BÌNH DƯƠNG  COPAC
57 CÔNG TY CP ĐẠI THÀNH VINH ĐẠI THÀNH VINH
58 CÔNG TY CP NHÀ MÁY ĐẠM PHÚ MỸ - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ ĐẠM PHÚ MỸ/ PVFCCO
59 VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY DECKERS OUTDOOR DECKERS OUTDOOR VIETNAM
60 CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ DELTA DELTA
61 CÔNG TY CP DỆT- MAY HOÀNG THỊ LOAN DỆT MAY HOÀNG THỊ LOAN
62 CÔNG TY TNHH GLOBAL PERFORMANCE COMMERCE DFO GLOBAL
63 CÔNG TY TNHH ĐÓNG GÓI THỰC PHẨM ĐẠI HƯNG THỊNH DHT FOODS PACKAGING
64 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ ĐIỆN TỬ BÌNH ANH ĐIỆN TỬ BÌNH ANH
65 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỐI TÁC NGUỒN NHÂN LỰC DK DKHR PARTNER
66 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐÀ NẴNG - MIỀN TRUNG DMT GROUP
67 CÔNG TY TNHH MTV ĐƯỜNG BIÊN HÒA - NINH HÒA ĐƯỜNG BIÊN HÒA - NINH HÒA
68 CÔNG TY TNHH ECOLAB VIỆT NAM  ECOLAB VIỆT NAM
69 CÔNG TY TNHH THISO RETAIL (EMART VIET NAM) EMART VIET NAM
70 CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN EVEREST  EVEREST
71 CÔNG TY CỔ PHẦN EVERPIA EVERPIA
72 CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN MIỀN TRUNG EVNCHP
73 TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 1 EVNGENCO1
74 CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH F88 F88
75 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT HÀNH SÁCH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - FAHASA  FAHASA
76 CÔNG TY CỔ PHẦN FECON FECON CORP
77 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT FIRST SOLAR VIỆT NAM FIRST SOLAR VIỆT NAM
78 VIET NAM FIRST TRUST SOLUTION  (FTSVN) FIRST TRUST SOLUTION
79 CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ PHỔ YÊN FOMECO
80 CÔNG TY CỔ PHẦN FOODTECH FOODTECH JSC
81 CÔNG TY CỔ PHẦN LÂM NGHIỆP SÀI GÒN FORIMEX
82 CÔNG TY TNHH FRONTIER CONSULTING VIỆT NAM FRONTIER CONSULTING VIETNAM
83 CÔNG TY CỔ PHẦN PHIM THIÊN NGÂN  GALAXY
84 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GAPO GAPO
85 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN GIA LAI GEC
86 CÔNG TY TNHH GENTHERM VIỆT NAM GENTHERM VIETNAM
87 CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO HÀNG TIẾT KIỆM GHTK.,JSC
88 CÔNG TY CP DỊCH VỤ GIAO HÀNG NHANH  GIAO HÀNG NHANH
89 CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG HỢP GỖ TÂN MAI GỖ TÂN MAI
90 CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ GOBIZ GOBIZ
91 CÔNG TY CỔ PHẦN GÒ ĐÀNG GODACO SEAFOOD
92 CÔNG TY CPTM DỊCH VỤ CỔNG VÀNG GOLDEN GATE GROUP
93 CÔNG TY CỔ PHẦN GONSA GONSA
94 CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN HÀ NỘI - CẦN THƠ HACASEAFOOD
95 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HÀ TĨNH HADIPHAR / DƯỢC HÀ TĨNH
96 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ HẬU GIANG HAMACO
97 CÔNG TY TNHH MTV KINH DOANH DỊCH VỤ NHÀ HÀ NỘI HANDIRESCO
98 CÔNG TY LIÊN DOANH KHÁCH SẠN TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HÀ NỘI HOTEL HANOI HOTEL
99 CÔNG TY CỔ PHẦN HAWEE CƠ ĐIỆN HAWEE M&E
100 CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO ĐIỆN CƠ HÀ NỘI HEM/ ĐIỆN CƠ HÀ NỘI HEM
101 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 1 HÀ NỘI  HICC1
102 CÔNG TY TNHH HITACHI VANTARA VIỆT NAM HITACHI VANTARA VIỆT NAM
103 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOA SEN HOA SEN GROUP (HSG)
104 HỌC VIỆN VIETTEL - TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI HỌC VIỆN VIETTEL
105 CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN PHÒNG PHẨM HỒNG HÀ HONG HA /VĂN PHÒNG PHẨM HỒNG HÀ
106 CÔNG TY CP DINH DƯỠNG HỒNG HÀ HONGHAFEED
107 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ TIN HỌC HPT  HPT VIETNAM CORPORATION
108 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ DỊCH VỤ HÙNG DUY HUNG DUY GROUP
109 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ HƯNG KHANG  HUNG KHANG TECHNOLOGY
110 CÔNG TY TNHH MTV HƯƠNG KHANH THỊNH HƯƠNG KHANH THỊNH
111 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HUTECH  HUTECH
112 CÔNG TY TNHH HUYNDAI KEFICO  HYUNDAI KEFICO VIỆT NAM
113 CÔNG TY TNHH IMAMURA INTERNATIONAL VIỆT NAM (IIV) IMAMURA
114 CÔNG TY CP KIẾN TRÚC TƯ VẤN QUẢN LÝ ĐÔNG DƯƠNG INCONS
115 CTY CP CÔNG NGHỆ SÁNG TẠO INNOTECH JSC
116 CÔNG TY TNHH INOAC VIỆT NAM INOAC VIỆT NAM
117 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CAO SU CÔNG NGHIỆP INRUCO
118 CÔNG TY CỔ PHẦN TỰ ĐỘNG CÔNG NGHỆ TÂN TIẾN ITD AUTOMATION
119 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ITG  ITG TECHNOLOGY
120 CÔNG TY CỔ PHẦN IVS IVS
121 CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH  MTV QUỐC TẾ VIỆT NAM JACCS  JACCS VIỆT NAM (JIVF)
122 CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT JESCO PEICO JESCO PEICO
123 CÔNG TY TNHH JNC FILTER VIỆT NAM JNC FILTER VIỆT NAM
124 CÔNG TY CP THỰC PHẨM VUA BÒ KBF CORP
125 TỔNG CÔNG TY KHÁNH VIỆT - CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KHATOCO
126 CÔNG TY CỔ PHẦN KIM TÍN GỖ XANH KIM TIN GỖ XANH
127 CÔNG TY TNHH KOBELCO ECO-SOLUTIONS VIỆT NAM KOBELCO ECO - SOLUTIONS VIỆT NAM
128 CÔNG TY CP – TƯ VẤN – THIẾT KẾ  - XÂY DỰNG KHÁNH PHÁT KPCONS
129 CÔNG TY TNHH KUEHNE + NAGEL KUEHNE+NAGEL VIỆT NAM
130 CÔNG TY TNHH KUKBO VINA KUKBO VINA
131 CÔNG TY TNHH LABHOUSE VIỆT NAM LABHOUSE
132 CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN SÀI GÒN VI NA  LAND SAI GON
133 CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 13  LICOGI 13
134 CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS U&I-MIỀN BẮC LOGISTICS U&I
135 CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỰC PHẨM HOA SEN LOTUS GROUP
136 MAG QUẢNG TRỊ MAG QUẢNG TRỊ
137 CÔNG TY CỔ PHẦN MẠC TÍCH MARTECH
138 CÔNG TY CP MAXWIN VIỆT NAM - TẬP ĐOÀN ĐẠI PHÁT MAXWIN VIỆT NAM
139 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI MB-BANK
140 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ HÀNG HẢI - MECOM MECOM
141 CÔNG TY TNHH MEIKO VIỆT NAM MEIKO VIỆT NAM
142 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MITALAB GROUP
143 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MK MK GROUP
144 CÔNG TY TNHH MINH PHÚC MP TELECOM
145 CÔNG TY TNHH NAKASHIMA VIỆT NAM NAKASHIMA VIỆT NAM
146 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NAM Á  NAM A BANK
147 CÔNG TY CỔ PHẦN LỌC HÓA DẦU NAM VIỆT NAM VIỆT OIL
148 CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN NGHỆ AN NAMCO
149 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ KIẾN TRÚC TRANG TRÍ NỘI THẤT NELO NELO DÉCOR
150 NEXTCORE SOFTWARE .,JSC NEXTCORE SOFTWARE
151 NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN - HÀ NỘI NGÂN HÀNG SHB
152 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP - DỊCH VỤ - THƯƠNG MẠI NGỌC NGHĨA  NGỌC NGHĨA (NN)
153 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI, ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ NGS NGS IT
154 CHI NHÁNH CÔNG TY CP SỮA VIỆT NAM – NHÀ MÁY SỮA DIELAC  NHÀ MÁY SỮA DIELAC
155 CÔNG TY TNHH TM NHÂN HOÀNG NHF CORP
156 CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA BÌNH MINH NHỰA BÌNH MINH
157 CÔNG TY TNHH NHỰA TÂN LẬP THÀNH NHỰA TÂN LẬP THÀNH
158 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾU NIÊN NHỰA TIỀN PHONG NHỰA TIỀN PHONG
159 CÔNG TY TNHH NISSEI ELECTRIC HÀ NỘI NISSEI ELECTRIC HÀ NỘI
160 CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG DƯỢC HAI  NÔNG DƯỢC HAI
161 CÔNG TY CP INTERNET NOVAON NOVAON/ TẬP ĐOÀN NOVAON
162 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG & CÔNG NGHIỆP NSN NSN
163 CÔNG TY CỔ PHẦN DINH DƯỠNG NUTRICARE NUTRICARE
164 CÔNG TY TNHH OGINO VIỆT NAM OGINO VIỆT NAM
165 CÔNG TY TNHH ONP - VIỆT NAM ONP - VIỆT NAM
166 CÔNG TY TNHH KHOA HỌC DINH DƯỠNG ORGALIFE  ORGALIFE
167 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM Á ĐÔNG ORIENT SOFTWARE
168 CÔNG TY TNHH OSCO INTERNATIONAL OSCO
169 CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ ĐIỆN LỰC  PEC
170 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 3 PECC3
171 TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT VÀ ĐẦU TƯ - CÔNG TY CỔ PHẦN PETEC
172 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN DẦU KHÍ CÀ MAU PHÂN BÓN CÀ MAU
173 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI HAPRO PHÂN PHỐI HAPRO
174 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHAN VŨ PHAN VŨ GROUP
175 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY PHARMACITY
176 CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PHONG PHÚ PHONG PHU CORP
177 CÔNG TY CP PIN & ẮC QUY MIỀN NAM PINACO
178 CÔNG TY TNHH PIXELZ PIXELZ
179 CÔNG TY TNHH MTV CHẾ TÁC VÀ KINH DOANH TRANG SỨC PNJ  PNJ
180 CÔNG TY TNHH PREMO VIỆT NAM PREMO VIỆT NAM
181 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ PT PT COMPANY
182 TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN KHOAN VÀ DỊCH VỤ KHOAN DẦU KHÍ PV DRILLING
183 CÔNG TY TNHH MTV QUỐC PHONG QUỐC PHONG
184 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG REDSTAR REDSTAR GROUP
185 CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ RENESAS VIỆT NAM RENESAS VIỆT NAM(RVC)
186 CÔNG TY TNHH RHYTHM PRECISION VIỆT NAM  RHYTHM PRECISION VIỆT NAM
187 CÔNG TY TNHH RIKKEISOFT - CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG RIKKEI DA NANG
188 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI BIA SÀI GÒN SÔNG TIỀN SABECO SONG TIEN
189 CÔNG TY CP KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ SÀI GÒN SAGOMED
190 CÔNG TY TNHH SAI DIGITAL SAI DIGITAL
191 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐỊA ỐC SÀI GÒN 5 SÀI GÒN 5
192 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ÐÓNG TÀU VÀ CÔNG NGHIỆP HÀNG HẢI SÀI GÒN  SAI GON SHIPMARIN
193 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CƠ KHÍ XÂY DỰNG SÀI GÒN T&H SAI GON T&H
194 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN SÀI GÒN CO.OP  SAIGON CO.OP
195 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ SẢN XUẤT SƠN TRÀ SẮT THÉP SƠN TRÀ
196 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒ CHƠI AN TOÀN VIỆT SATO
197 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAO BẮC ĐẨU  SBD CORP
198 CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ  SDFC
199 CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ LẠNH SEAREFICO SEAREFICO
200 CÔNG TY CỔ PHẦN SENI ART SENI ART
201 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SG SAGAWA VIỆT NAM TẠI HÀ NỘI SG SAGAWA VIỆT NAM
202 CÔNG TY LIÊN DOANH TNHH BERJAYA - HỒ TÂY SHERATON HÀ NỘI
203 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SMC SMC
204 CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ GIÁO DỤC MIỀN NAM  SOBEE
205 CÔNG TY TNHH SƠN ĐÔNG SON DONG CO.,LTD
206 CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 9  SÔNG ĐÀ 9/ SD9
207 CÔNG TY TNHH SƠN HÀ SONHA CO.,LTD
208 CÔNG TY TNHH SR VIỆT NAM SR VIỆT NAM
209 CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH DỊCH VỤ CONTAINER QUỐC TẾ CẢNG SÀI GÒN SSIT/ CẢNG SSIT
210 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM STS STS - VIỆT NAM 
211 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ GIAO NHẬN VẬN TẢI XẾP DỠ TÂN CẢNG  TAN CANG LOGISTICS
212 CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN BÁCH VIỆT TẬP ĐOÀN BÁCH VIỆT
213 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT (BVH)
214 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ CMC TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ CMC
215 CÔNG TY CP CƠ KHÍ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI ĐẠI DŨNG TẬP ĐOÀN ĐẠI DŨNG
216 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẤT XANH TẬP ĐOÀN ĐẤT XANH
217 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ F.I.T  TẬP ĐOÀN F.I.T
218 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GDC TẬP ĐOÀN GDC
219 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GELEX TẬP ĐOÀN GELEX
220 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GIỐNG CÂY TRỒNG VIỆT NAM TẬP ĐOÀN GIỐNG CÂY TRỒNG VIỆT NAM
221 CÔNG TY CỔ PHẦN HÀ YẾN TẬP ĐOÀN HÀ YẾN
222 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HỒ GƯƠM TẬP ĐOÀN HỒ GƯƠM 
223 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN KHẢI TOÀN  TẬP ĐOÀN KTG / (KHẢI TOÀN GROUP)
224 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MAI LINH TẬP ĐOÀN MAI LINH
225 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MAVIN  TẬP ĐOÀN MAVIN
226 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MERAP TẬP ĐOÀN MERAP
227 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MINH TIẾN - MTG TẬP ĐOÀN MINH TIẾN - MTG
228 CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN NAGAKAWA TẬP ĐOÀN NAGAKAWA
229 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SUNHOUSE TẬP ĐOÀN SUNHOUSE
230 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TH TẬP ĐOÀN TH
231 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN LONG TẬP ĐOÀN THIÊN LONG
232 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THIÊN TÂN TẬP ĐOÀN THIÊN TÂN
232 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TRUNG NGUYÊN TẬP ĐOÀN TRUNG NGUYÊN
234 CÔNG TY CỔ PHẦN TĐ KNG TRƯỜNG THÀNH TẬP ĐOÀN TRƯỜNG THÀNH (TTF)
235 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VAS NGHI SƠN  TẬP ĐOÀN VAS
236 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VISIMEX TẬP ĐOÀN VISIMEX
237 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP TCI (TCI) TCI COMPANY
238 CÔNG TY CP DỊCH VỤ VÀ HẠ TẦNG Ô TÔ THÀNH CÔNG  TCMS
239 NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM (TECHCOMBANK) TECHCOMBANK
240 CÔNG TY TNHH TERMO VIỆT NAM TERMO VIỆT NAM
241 CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA TH  TH MILK
242 CÔNG TY CP THỰC PHẨM SỮA TH TH MILK FOOD
243 CÔNG TY TNHH TRANG TRẠI BÒ SỮA CÔNG NGHỆ CAO PHÚ YÊN TH TRUE MILK PHÚ YÊN
244 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TH TH TRUEHERBAL
245 CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TRƯỜNG HẢI THACO
246 CÔNG TY TNHH THANG MÁY HUYNDAI THÀNH CÔNG VIỆT NAM THANG MÁY HYUNDAI
247 CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP THÀNH THÀNH CÔNG THÀNH CÔNG(TTCIZ)
248 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU THE VIGO THE VIGO
249 CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP THỦ ĐỨC  THÉP THỦ ĐỨC - VNSTEEL
250 CÔNG TY TNHH THERM-X SYSTEM VIỆT NAM TECHNOLOGY THERM X VIETNAM
251 CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC THỦ ĐỨC  THU DUC WASUCO
252 CÔNG TY CỔ PHẦN THUẬN HẢI THUẬN HẢI
253 CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC  THUDUC EMC JSC
254 CÔNG TY CP BẤT ĐỘNG SẢN TIẾN PHƯỚC TIẾN PHƯỚC GROUP
255 CÔNG TY CỔ PHẦN TIKI TIKI 
2576 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG TIẾN NAM PHONG TNPH CO.,LTD
257 CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TNTALENT TNTALENT
258 CÔNG TY TNHH TOA VIỆT NAM TOA VIỆT NAM
259 CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT THƯƠNG MẠI TOÀN PHÁT TOAN PHAT TRADING
260 CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TACO VIỆT NAM  TOCOTOCO
261 CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM TOKIO MARINE VIỆT NAM  TOKIO MARINE VIET NAM
262 TỔNG CÔNG TY MAY ĐỒNG NAI TỔNG CÔNG TY MAY ĐỒNG NAI / DONAGAMEX
263 TỔNG CÔNG TY MAY NHÀ BÈ - CÔNG TY CỔ PHẦN  TỔNG CÔNG TY MAY NHÀ BÈ
264 TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN KHU CÔNG NGHIỆP TỔNG CÔNG TY SONADEZI
265 CÔNG TY CỔ PHẦN TOYOTA ĐÔNG SÀI GÒN TOYOTA ĐÔNG SÀI GÒN
266 CÔNG TY Ô TÔ TOYOTA VIỆT NAM TOYOTA VIỆT NAM 
267 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KINH DOANH ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  TRADINCORP
268 CÔNG TY CỔ PHẦN TRAENCO TRAENCO
269 CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN TRẦN PHÚ  TRẦN PHÚ TRAFUCO
270 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG GIAO THÔNG VẬN TẢI  TRICC
271 CÔNG TY CP DU LỊCH THÀNH THÀNH CÔNG TTC HOSPITALITY
272 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TTT TTT CORPORATION/ TTT
273 CÔNG TY TNHH UBI VINA 1 UBI VINA 1
274 CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ UNILEVER VIỆT NAM UNILEVER VIỆT NAM
277 CÔNG TY TNHH THU PHÍ TỰ ĐỘNG VETC VETC
276 Viện Đào tạo và Nghiên cứu - Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam VIỆN ĐÀO TẠO BIDV
277 VIỆN DẦU KHÍ VIỆT NAM VIỆN DẦU KHÍ VIỆT NAM
278 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT Á VIETABANK
279 NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THƯƠNG TÍN VIETBANK
280 CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VIỆT NAM - HÀ NỘI  VIETNAMTOURISM - HANOI
281 CÔNG TY CỔ PHẦN VIETSTAR MEIDEN  VIETSTAR MEIDEN
282 TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BƯU CHÍNH VIETTEL  VIETTEL POST
283 TỔNG CÔNG TY VIGLACERA -CTCP VIGLACERA
284 CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA THĂNG LONG  VIGLACERA THĂNG LONG
285 CÔNG TY TNHH VINA O’SHOE  VINA O'SHOE
286 CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH SẢN XUẤT ÔTÔ NGÔI SAO (VINA STAR MOTORS CORP) VINA STAR MOTORS CORP
287 CÔNG TY CỔ PHẦN VINACAFE BIÊN HÒA VINACAFÉ
288 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG VINACONEX  VINACONSULT
289 CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM VINAMILK
290 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM - NHÀ MÁY SỮA ĐÀ NẴNG VINAMILK DANANG
291 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN BÒ SỮA VIỆT NAM - TRANG TRẠI BÒ SỮA VINAMILK QUẢNG NGÃI VINAMILK QUẢNG NGÃI
292 CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG CÂY TRỒNG TRUNG ƯƠNG  VINASEED
293 CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN KHO VẬN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM VINATRANS
294 CÔNG TY CP VĨNH CỬU VĨNH CỬU/VINH CUU CORPORATION
295 CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 6  VIŊACONEX 6
296 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ ỨNG DỤNG SẢN XUẤT BAO BÌ VIỆT VIPACO
297 CÔNG TY TNHH VIETNAM STARTUP TALENT VIST
298 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VITECCONS VITECCONS
299 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VMG  VMG MEDIA
300 CÔNG TY CỔ PHẦN VNEXT SOFTWARE VNEXT SOFTWARE
301 TỔNG CÔNG TY HẠ TẦNG MẠNG VNPT-NET
302 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG  VPBANK
303 CÔNG TY TNHH VSIP NGHỆ AN  VSIP NGHỆ AN
304 CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ VTS  VTSTEK
305 CÔNG TY CP XĂNG DẦU VẬN TẢI VIPCO XĂNG DẦU VIPCO
306 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ, XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI NAM TÂN XÂY DỰNG NAM TÂN
307 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TỔNG HỢP MINH ĐỨC XDTH MINH ĐỨC
308 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ VIỆT NHẬT Y TẾ VIỆT NHẬT(JVC) 
309 CÔNG TY TNHH Y-TEC VIỆT NAM Y-TEC VIỆT NAM
310 CÔNG TY TNHH ZEDER VIỆT NAM ZEDER VIỆT NAM
311 CÔNG TY SUMITOMO NACCO FORKLIFT VIETNAM SUMITOMO NACCO FORKLIFT VIETNAM
312 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP - ĐIỆN BIWASE BIWELCO
313 CÔNG TY TNHH SONION VIỆT NAM  SONION VIETNAM
314 CÔNG TY CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VNPT – TẬP ĐOÀN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM VNPT-IT
315 CÔNG TY TNHH LAURELTON DIAMONDS VIỆT NAM LAURELTON DIAMONDS VIETNAM LLC
316 CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA BÌNH MINH NHỰA BÌNH MINH
317 CÔNG TY CỔ PHẦN VĨNH HOÀN VINH HOAN CORP
318 CÔNG TY TNHH SD GLOBAL VIỆT NAM SD GLOBAL VIỆT NAM
319 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẮC SƠN  BAC SON INVEST
320 CÔNG TY CỔ PHẦN MISA MISA
321 CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ VÀ CHẾ BIẾN KHOÁN SẢN PHENIKAA HUẾ PHENIKAA HUE
322 CÔNG TY TNHH FRIWO VIỆT NAM FRIWO VIET NAM
323 CÔNG TY TNHH VMS ENGINEERING VMS-ENGINEERING
324 CÔNG TY TNHH MTV CAO SU THỐNG NHẤT  RUTHIMEX
325 NGÂN HÀNG TMCP KIÊN LONG KIEN LONG BANK
326 CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ MB AGEAS  MB AGEAS LIFE
327 CÔNG TY TNHH NUPLEX RESINS (VIỆT NAM)  NUPLEX RESINS (VIETNAM)
328 CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO TÍN MẠNH HẢI BẢO TÍN MẠNH HẢI
329 CÔNG TY LIÊN DOANH TNHH CROWN HÀ NỘI  CROWN BEVERAGE CANS HANOI
340 CÔNG TY TNHH FUJIFILM MANUFACTURING HẢI PHÒNG  FUJIFILM MANUFACTURING HẢI PHÒNG
341 CÔNG TY TNHH ASAHI DENSO VIỆT NAM  ASAHI DENSO VIỆT NAM
342 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐIỆN QUANG  TẬP ĐOÀN ĐIỆN QUANG
343 CÔNG TY CỔ PHẦN MAISON RETAIL MANAGEMENT INTERNATIONAL MAISON INTERNATIONAL CORP/ MAISON
344 CÔNG TY TRANSCOSMOS VIỆT NAM BRANCH OF TRANSCOMOS VIETNAM /TRANSCOSMOS VIỆT NAM
345 TRUNG TÂM PHỤC HỒI CHỨC NĂNG VINAHEALTH TRUNG TÂM VINAHEALTH
346 CÔNG TY TNHH NA LAW AND PARTNERS  NA LAW AND PARTNERS
347 CÔNG TY TNHH SƠN JOTUN VIỆT NAM JOTUN VIỆT NAM
348 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN QUẢN LÝ DỰ ÁN MẶT TRỜI SUN PMC
349 CÔNG TY TNHH TRANG TRÍ NỘI THẤT REX REX INTERIOR
350 VIETRAVEL ACADEMY/CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ TIẾP THỊ GIAO THÔNG VẬN TẢI VIỆT NAM VIETRAVEL ACADEMY
351 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VIỄN THÔNG TIN HỌC SUN VIỆT SVTECH
352 Công Ty Cổ Phần Phát Triển Điện Lực Việt Nam VN POWER D.J.S.C
353 Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Phát Triển Và Xây Dựng Việt Nam VINCONS
354 Công Ty Cổ Phần Liên Doanh Kangaroo Quốc Tế KANGAROO GROUP
355 Chi nhánh Công ty TNHH MTV Bò Sữa Việt Nam - Trang Trại Bò Sữa Vinamilk Quảng Ngãi VINAMILK QUẢNG NGÃI
356 TỔNG CÔNG TY BẢO VIỆT NHÂN THỌ BẢO VIỆT NHÂN THỌ
357 Công ty Cổ phần Cơ Khí Xây - Dựng Thương Mại Nghĩa Phát NGHĨA PHÁT STEEL 
358 Công Ty Cổ Phần Cắt May Sofa Hoa Sen LOTUS SOFA
359 Công Ty TNHH Dịch Vụ EB Go/ Big C Việt Nam/EBS
360 Công Ty TNHH Minh Long I MINH LONG I
361 Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Bến Tre  BETRIMEX
362 Công ty Cổ Phần Lothamilk  LOTHAMILK
363 Công Ty TNHH Thành Phố Aqua AQUA CITY
364 CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ HẠNH PHÚC HANH PHUC INTERNATIONAL HOSPITAL
365 Công ty TNHH TK Elevator Việt Nam  TK ELEVATOR VIỆT NAM
366 Công ty TNHH Intercem Vina  INTERCEM VINA 
367 Tổ chức Tài chính Vi Mô CEP  CEP
368 CCHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG FPT FPT Telecom HCM
369 Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Và Xây Dựng Searefico SEAREFICO E&C
370 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM CVI CVI., JSC
371 Công Ty TNHH Phát Triển Công Nghệ Và Dịch Vụ Huy Hoàng GLORY-TECH CO.,LTD
372 Công Ty TNHH CNL Transport CNL TRANSPORT CO., LTD
373 Công Ty Cổ Phần Netnam NET NAM., CORP
374 CÔNG TY TNHH DAESANG VIỆT NAM DAESANG VIET NAM CO., LTD
375 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VINH QUANG BLM CO., LTD
376 Công ty TNHH Datalogic Việt Nam  DATALOGIC VIETNAM LLC

 

 


KHÓA HỌC KHÁC

4 + 5 =
 

Gửi ý kiến

6 Bình luận
Gửi bình luận
4 + 5 =
 • NGHIÊM THỊ THU AN - Accounting Manager tại Công ty Sumitomo NACCO Forklift Việt Nam

  Tôi đang công tác ở vị trí Accounting Manager tại Công ty Sumitomo NACCO Forklift Việt Nam. Đây là lần đầu tiên tôi tham gia khóa học của FMIT và rất ấn tượng với bài giảng và phương pháp truyền tải lôi cuốn, sôi nổi của thầy Tùng. Qua khóa học “Phát triển năng lực lãnh đạo” tôi hi vọng mình có thể vận dụng 1 số kiến thức để cải thiện những thiếu sót, cần thiết trong công việc quản lý của mình. Tôi xin cảm ơn viện FMIT và thầy Tùng nhiều.

  07-08-2023 16:23:31

 • ĐỖ QUÝ TOÀN - PROJECT MANAGER TẠI CÔNG TY SAIGON TECHNOLOGY

  Khoá học “Phát triển năng lực lãnh đạo” tuy ngắn ngày nhưng đã giúp tôi có thêm nhiều góc nhìn và kinh nghiệm từ phía những anh chị hoạt động ở những công ty khác. Qua đó tôi có được những kiến thức bổ ích và trọn vẹn hơn, từ đó áp dụng những điều cần thiết vào công việc hiện tại. Xin cảm ơn Viện FMIT và thầy Tùng vì khoá học.

  04-07-2023 09:29:49

 • NGUYỄN ĐỨC LONG - GIÁM ĐỐC CNTT TẠI TẬP ĐOÀN MAVIN

  Tôi đã tham gia khá nhiều khóa học về Leadership. Tuy nhiên khóa học tại FMIT do thầy Nguyễn Thanh Tùng giảng dạy là một khóa học khá cập nhật, có tích thực tiễn và ứng dụng cao trong cuộc sống. Kiến thức truyền tải qua khóa học là khá đồ sộ, công phu giúp học viên có nhận thức toàn diện và đa dạng về các loại phong cách, phẩm chất và hành vi lãnh đạo. Tôi hi vọng thấu hiểu và áp dụng được một số kiến thức học được vào lãnh đạo hoạt động CNTT tại tập đoàn mà tôi công tác.

  22-06-2023 17:00:10

 • NGUYỄN VIỆT HÙNG - GIÁM ĐỐC KỸ THUẬT TẠI NHÀ MÁY SỮA SÀI GÒN

  Khóa học có nội dung hay, bổ ích, thiết thực. Cảm ơn FMIT đã tổ chức những khoá học thế này.

  22-05-2023 16:21:05

 • NGUYỄN XUÂN HÙNG - DEV LEADER TẠI CÔNG TY PIXELZ

  Cảm ơn FMIT đã tổ chức khóa rất bổ ích và thiết thực. Giảng viên có chuyên môn cao cùng kĩ năng truyền đạt tốt giúp 3 ngày học rất hiệu quả. Mình hi vọng FMIT sẽ tổ chức nhiều khóa học hay nữa và mình rất mong được tiếp tục nâng cao kĩ năng cùng FMIT

  17-05-2023 08:50:56

Icon email Icon phone Icon message Icon zalo