Từ điển quản lý

Validate Scope

Xác thực phạm vi dự án là gì?

Xác thực phạm vi dự án (validate scope) là quá trình chấp nhận một cách chính thức về kết quả đã hoàn chỉnh của dự án. Lợi ích của quy trình này là tạo sự khách quan cho quy trình chấp thuận và tăng khả năng về mặt chấp thuận sản phẩm cuối cùng, dịch vụ, hoặc kết quả bằng cách xác thực cho từng kết quả. Quy trình này được thực hiện định kỳ trong suốt dự án khi cần.

Các thành phần quan trọng của quy trình:

- Kế hoạch quản lý dự án (Project management plan): kế hoạch quản lý công việc (Scope management plan), kế hoạch quản lý yêu cầu (Requirements management plan), Scope baseline;

- Các tài liệu dự án (Project documents): bài học kinh nghiệm (Lessons learned register), các báo cáo chất lượng (Quality reports), tài liệu yêu cầu (Requirements documentation), ma trận theo dõi yêu cầu (Requirements traceability
matrix).

- Các kết quả đã kiểm tra chất lượng (Verified deliverables)

- Dữ liệu kết quả công việc (Work performance data)

- Nghiệm thu (Inspection)

- Ra quyết định (Decision making)

- Bỏ phiếu (Voting) 

- Kết quả đầu ra được chấp nhận (accepted deliverables) đáp ứng tiêu chí nghiệm thu và được ký bởi sponsor hay khách hàng. Tài liệu chính thức nhận được từ khách hàng và sponsor công nhận sự chấp thuận chính thức từ các bên liên quan về kết quả để tiến đến quy trình kết thúc dự án hoặc giai đoạn.

- Thông tin kết quả công việc (work performance information) bao gồm thông tin về tiến độ dự án, các kết quả dã được chấp nhận và kết quả nào chưa và lý do tại sao. Thông tin này được lập tài liệu và truyền thông đến các bên liên quan.

Icon email Icon phone Icon message Icon zalo