Từ điển quản lý

Innovation Project Life Cycle

Vòng đời dự án đổi mới

- The Front End of Innovation – Fuzzy front end – refers to the early upfront discovery and observation needed to develop and test hypotheses so as to formulate correct problem statements, as well as the early upfront ideation, prototyping, and experimentation required to validate the usefulness of proposed solutions.

Giai đoạn Front End – giai đoạn mờ - đề cập đến việc khám phá và quan sát từ trước cần thiết để phát triển và kiểm tra các giả thuyết để hình thành các tuyên bố vấn đề chính xác, cũng như ý tưởng ban đầu, tạo mẫu và thử nghiệm cần thiết để xác nhận tính hữu ích của các giải pháp đề xuất.

 

The point of the Front End is ultimately to correctly understand problems and optimally generate viable solutions to those problems. The Front End is where the creativity lives that so many associate with innovation, but is only a portion of what is required to innovate. Without the Mid Zone and Back End, no innovations would see the light of day.

Cuối cùng, quan điểm của Front End là hiểu đúng các vấn đề và tối ưu hóa các giải pháp khả thi cho những vấn đề đó. Front End là nơi của sự sáng tạo gắn liền với sự đổi mới, nhưng chỉ là một phần của những gì bắt buộc phải đổi mới. Nếu không có Mid Zone và Back End, sẽ không có sự đổi mới nào được ra đời.

 

The Front End of innovation is referred to colloquially as Innovation’s first mile.

Front End được gọi là dặm đầu tiên của đổi mới.

 

- The Mid Zone of Innovation refers to the work that takes place in between the Front End and the Back End, and specifically deals with undertaking various types of market research studies, user studies, design studies, branding studies, and all of the strategic planning work associated with go-to-market (commercialization) strategies.

Vùng giữa của sự đổi mới đề cập đến công việc diễn ra ở giữa Front End và Back End, và đặc biệt liên quan đến việc thực hiện các loại nghiên cứu thị trường, nghiên cứu người dùng, nghiên cứu thiết kế, nghiên cứu thương hiệu và tất cả các kế hoạch chiến lược làm việc với các chiến lược tiếp cận thị trường (thương mại hóa).

The point of the Mid Zone is to develop effective GTM strategies – including design and branding themes, sales and marketing strategies, production strategies, distribution strategies, and so forth – that all have associated with them a very high confidence in their combined ability to produce success in commercializing the offering. The Mid Zone exists specially to increase the chances of success.

Mục tiêu của Mid Zone là phát triển các chiến lược GTM hiệu quả - bao gồm chủ đề thiết kế và xây dựng thương hiệu, chiến lược bán hàng và tiếp thị, chiến lược sản xuất, chiến lược phân phối, v.v. - tất cả đều gắn với họ sự tự tin rất cao vào khả năng tổng hợp của họ thành công trong việc thương mại hóa sản phẩm. Vùng Giữa tồn tại đặc biệt để tăng cơ hội thành công. The Mid Zone of Innovation is referred to colloquially as innovation’s second mile. Mid Zone còn gọi là dặm thứ 2 của đổi mới.

- The Back End of Innovation is where the business pulls the trigger and executes all of the steps required to actually take an offering to market, including:

  1. Designing and developing the product or service
  2. Creating the branding, advertising, marketing, and sales materials
  3. Setting up/ ramping up production sources
  4. Establishing supply chains and supplier partnerships
  5. Establishing distribution channels and channel partnerships

Back End of Innovation là nơi doanh nghiệp kích hoạt và thực hiện tất cả các bước cần thiết để thực sự đưa một sản phẩm chào bán ra thị trường, bao gồm:

  1. Thiết kế và phát triển sản phẩm hoặc dịch vụ
  2. Tạo tài liệu xây dựng thương hiệu, quảng cáo, tiếp thị và bán hàng
  3. Thiết lập / tăng cường nguồn sản xuất
  4. Thiết lập chuỗi cung ứng và quan hệ đối tác nhà cung cấp
  5. Thiết lập kênh phân phối và quan hệ đối tác kênh

The point of the Bank End is to be able to produce and sell an offering. It presents all of the hard work required to actually make a new innovation a real thing that can be delivered and sold to customers, bringing new value to them and the business.

Mục đích của Bank End là có thể sản xuất và bán các sản phẩm dịch vụ. Nó thể hiện tất cả những công việc khó khăn cần thiết để thực sự biến một cải tiến mới thành một thứ thực sự có thể được phân phối và bán cho khách hàng, mang lại giá trị mới cho họ và doanh nghiệp.

 

The Back End of innovation is referred to colloquially as innovation’s last mile.

Back End còn gọi là dặm cuối của đổi mới.

 

Icon email Icon phone Icon message Icon zalo