Từ điển quản lý

Velocity

Velocity là gì?

Velocity trong bối cảnh của quản lý dự án Agile được hiểu như sau. Vào cuối mỗi vòng lặp, nhóm dự án cộng các ước tính (estimate) tương ứng với các user stories mà họ đã hoàn thành cho vòng lặp đó. Tổng kết quả đó chính là velocity.

Biết được velocity này, nhóm dự án có thể sử dụng để tính toán và ước tính thời gian cần để hoàn thành dự án, dược trên giá trị ước tính tương ứng với các user stories còn lại và giả sử rằng velocity là không đổi trong các vòng lặp tiếp theo. Điều này sẽ giúp tạo ra được dự báo.

Ví dụ ứng dụng:

Giả sử nhóm agile thực hiện một vòng lặp, dự định hoàn thành stories A và B, mỗi story là 2 points, và story C, với ước tính là 3 points. Vào cuối vòng lặp, A và B đã xong 100%, và C chỉ đạt 80%.

Vì nhóm Agile sử dụng 2 mức để đánh giá sự thành thành, là 0% hoặc 100%. Vì thế C không được tính vào velocity. Vậy tổng velocity trong vòng lặp vừa xong là 4 points.

Giả sử rằng tổng user stories còn lại trong dự án là 40 points; nhóm dự án dự báo các vòng lặp còn lại sẽ là 40/velocity = 10 iterations (vòng lặp).

- Velocity là một thước đo hình thành sau khi đã tiến hành công việc; mặc dù nó giúp cho việc lập kế hoạch sau đó, nhưng nó không phải là ngân sách hoặc dự báo mà là công cụ để hỗ trợ cho ngân sách hoặc dự báo;

- Velocity thường được đo theo giá trị (user stories) thay vì đo theo công việc (task)

- Velocity thường được dùng để đánh giá cho cả nhóm dự án (team), chứ không được sử dụng cho từng thành viên. Velocity của cả nhóm thường lớn hơn velocity tính theo từng thành viên.

- Velocity không được dùng để so sánh giữa các nhóm dự án khác nhau và việc so sánh này không có ý nghĩa gì vì bản chất ước tính (estimate) và phương pháp được sử dụng ở mỗi dự án agile là khác nhau.

- Để ứng dụng đươc velocity để dự báo thời gian hoàn thành dự án thì phương pháp ước tính cho user stories phải được nhất quán. Điều này có thể thực hiện bằng cách: ước tính toàn bộ các user stories 1 lần trước khi dự án bắt đầu và các user stories phát sinh phải sử dụng cùng phương pháp và nhất quán với những phương pháp đã sử dụng trước đó.

Icon email Icon phone Icon message Icon zalo