Từ điển quản lý

Project Performance Domains

Trọng tâm thực hiện dự án (Project Performance Domains) là gì?

Trọng tâm quản lý dự án (Project performance domains) là nhóm bao gồm các hoạt động liên quan đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra kết quả dự án. Các trọng tâm quản lý dự án là những lĩnh vực tập trung có sự tương tác, liên quan, và phụ thuộc, hoạt động đồng bộ để đạt được kết quả dự án mong muốn. Có 8 trọng tâm thực hiện dự án:
-    Các bên liên quan (Stakeholders)
-    Nhóm dự án (team)
-    Phương pháp phát triển và vòng đời (Development Approach and Life Cycle),
-    Lập kế hoạch (Planning),
-    Thực hiện công việc (Project Work),
-    Chuyển giao (Delivery),
-    Đo lường (Measurement)
-    Không chắc chắn (Uncertainty).
Các trọng tâm thực hiện dự án cùng với nhau hợp thành 1 tổng thể. Trong cách này, các trọng tâm thực hiện dự án hoạt động trong 1 hệ thống tích hợp, mỗi trọng tâm phụ thuộc và trọng tâm khác cho phép chuyển giao thành công dự án và kết quả dự kiến. Các trọng tâm hoạt động đồng thời trong dự án, không cần biết giá trị được chuyển giao thế nào (tần suất, định kỳ, hoặc cuối dự án). Ví dụ, dự án cần tốn thời gian vào các bên liên quan, nhóm dự án, vòng đời dự án, công việc, từ lúc khởi đầu cho đến khi kết thúc dự án. Những lĩnh vực tập trung này không giải quyết 1 cách rời rạc vì chúng trùng lắp và kết nối nhau. Cách các trọng tâm thực hiện liên hệ là khác nhau trong mỗi dự án, nhưng chúng hiện diện trong mọi dự án.
Các hoạt động cụ thể được thực hiện trong mỗi trọng tâm được xác định bởi bối cảnh của tổ chức, dự án, kết quả tạo ra, nhóm dự án, bên liên quan, và nhân tố khác. Trọng tâm thực hiện được trình bày ở trong PMBOK 7th không có thức tự hoặc trọng số cụ thể.

Icon email Icon phone Icon message Icon zalo