Từ điển quản lý

Personality

TÍnh cách cá nhân là gì?

Tính cách cá nhân (personality) chỉ đến sự khác biệt của từng cá nhân trong cách nghĩ, cảm nhận, và hành vi. Tính cách cá nhân ví dụ như:

- Hòa đồng (ví dụ, chấp nhận người khác cho dù họ là ai, thể hiện sự quan tâm);

- Lịch sự (ví dụ, có khả năng thể hiện hành vi và nghi thức thích hợp);

- Sáng tạo (ví dụ, có khả năng suy nghĩ trừu tượng, thấy sự khác biệt, sáng tạo);

- Văn hóa (ví dụ, sự nhạy cảm với nền văn hóa khác như giá trị, phong tục, niềm tin);

- Cảm xúc (ví dụ, khả năng cảm nhận cảm xúc và thông tin và quản lý chúng; kỹ năng tương tác với người khác);

- Trí tuệ (ví dụ, trí thông minh qua nhiều năng khiếu);

- Quản lý (ví dụ, đánh gia qua thực hành và tiềm năng quản lý);

- Chính trị (ví dụ, đánh giá qua nhận thức chính trị và làm cho công việc được tiến hành);

- Định hướng dịch vụ (ví dụ, sẵn sàng phục vụ người khác);

- Hệ thống (ví dụ, hiểu và xây ra hệ thống);

Nhà quản lý cần có mức độ năng lực của những tính chất trên để có thể thành công. Trong mỗi dự án, tổ chức, và tình huống đòi hỏi rằng Giám đốc dự án cần nhấn mạnh những phương diện khác nhau của tính cách trên.

Icon email Icon phone Icon message Icon zalo