Từ điển quản lý

Direct and Manage Project Work

Thực thi và quản lý công việc dự án là gì?

Chỉ đạo và quản lý công việc dự án (Direct and Manage Project Work) là quy trình dẫn dắt và thực hiện công việc được nêu trong kế hoạch quản lý dự án và hiện thực các thay đổi đã được phê duyệt theo mục tiêu của dự án. Lợi ích chính của quy trình này là quản lý tổng quan về công việc và kết quả dự án, từ đó cải tiến khả năng thành công cho dự án. Quy trình này thực hiện xuyên suốt trong dự án.

Chỉ đạo và quản lý công việc dự án bao gồm thực hiện các hoạt động theo kế hoạch để hoàn thành kết quả đầu ra và mục tiêu của dự án. Các nguồn lực được phân bổ, hiệu quả sử dụng được quản lý, và thay đổi trong kế hoạch từ việc phân tích dữ liệu và thông tin kết quả công việc được thực hiện.

Giám đốc dự án, cùng với nhóm quản lý dự án, chỉ đạo kết quả của các hoạt động theo kế hoạch và quản lý các vấn đề về kỹ thuật và tổ chức. Trong quá trình thực thi, dữ liệu kết quả được thu thập và truyền thông dến quy trình kiểm soát để phân tích. Việc phân tích dữ liệu kết cho ra thông tin về mức độ hoàn thành về sản phẩm, và các chi tiết khác của kết quả. 

Các nhân tố quan trọng khi thực thi dự án

- Kế hoạch quản lý dự án (project management plan) bao gồm bất kỳ thành phần nào của kế hoạch

- Các tài liệu dự án (project documents) như danh mục thay đổi (change log), bài học kinh nghiêm (lesson learned), danh sách cột mốc (milestone list), tiến độ dự án, ma trận theo dõi yêu cầu, danh sách rủi ro, báo cáo rủi ro

- Các thay đổi đã được phê duyệt (approved change requests).

- Các nhân tố môi trường

- Thư viện quản lý dự án

- Hệ thống thông tin quản lý dự án PMIS

- Các kết quả đầu ra (deliverables), dữ liệu kết quả công việc (work performance data), sự cố (issue log), thay đổi (change request), 

 

 

Icon email Icon phone Icon message Icon zalo