Từ điển quản lý

Project Management Data and Information

Thông tin và dữ liệu quản lý dự án là gì?

Thông quan vòng đời của dự án, một lượng lớn dữ liệu (data) được thu thập, phân tích, và chuyển đổi. Dữ liệu dự án (project data) được tập hợp là do kết quả của nhiều quy trình khác nhau và chia sẻ trong nhóm dự án. Các dữ liệu được thu thập này sau đó sẽ phân tích, tích hợp, và chuyển đổi để trở thành thông tin dự án (project information) trong các quy trình của dự án.

Thông tin (information) được truyền thông bằng lời nói hoặc được lưu trữ và phân phối trong nhiều hình thức báo cáo khác nhau. 

Dữ liệu kết quả công việc (Work performance data) là gì?

Đây là dữ liệu quan sát (raw observation) hoặc đánh giá trong các hoạt động thực hiện công việc dự án. Ví dụ như phần trăm công việc hoàn thành, đánh giá kết quả chất lượng hoặc kỹ thuật, ngày bắt đầu và kết thúc của hoạt động, số lượng thay đổi, số lượng lỗi, chi phí thực tế, thời gian thực tế.

Dữ liệu dự án (project data) thường được lưu lại trong hệ thống thông tin quản lý dự án (Project Management Information System - PMIS) và trong các tài liệu dự án.

Thông tin kết quả công việc (Work performance information) là gì?

Dữ liệu kết quả được thu thập từ nhiều quy trình kiểm soát, được phân tích trong bối cảnh và được tích hợp dựa trên mối liên hệ với nhiều lĩnh vực. Ví dụ thông tin kết quả về trạng thái của sản phẩm dự án, trạng thái hiện thực của thay đổi, và dự báo thời gian chi phí để hoàn thành. 

Báo cáo kết quả công việc (Work performance reports) là gì?

Các dạng trình bày bằng điện tử hoặc vật lý về thông tin kết quả công việc được tổng hợp trong các tài liệu dự án, từ đó có thể tạo ra các quyết định hoặc nêu lên các vấn đề, hành động, hoặc nhận thức. Ví dụ như báo cáo trạng thái, ghi nhớ, điều chỉnh, thông tin ghi chú, bảng kết quả chung (dashboards), đề xuất, cập nhật.

Từ khóa liên quan:

Các lĩnh vực kiến thức trong quản lý dự án (project knowledge areas) là gì?

Icon email Icon phone Icon message Icon zalo