Từ điển quản lý

Work Performance Information là gì?

The performance data collected from controlling processes, analyzed in comparison with project management plan components, project documents, and other work performance information.

Thông tin hiệu suất công việc

Dữ liệu hiệu suất được thu thập từ việc kiểm soát các quá trình, được phân tích so với các thành phần kế hoạch quản lý dự án, tài liệu dự án và thông tin về hiệu suất công việc khác.
Icon email Icon phone Icon message Icon zalo