Từ điển quản lý

Focus Group

Thảo luận nhóm là gì

Thảo luận nhóm (focus groups) là hình thức họp các bên liên quan có chuyên môn hoặc các chuyên gia (subject matter experts) để hiểu về kinh nghiệm và thái độ của họ về sản phẩm, dịch vụ, hoặc kết quả dự án. Một người điều phối (moderator) sẽ hướng dẫn nhóm thảo luận tương tác (interactive discussion) theo cấu trúc định sẵn để trao đổi hiệu quả hơn là phỏng vấn một - một (one-on-one interview).

Icon email Icon phone Icon message Icon zalo