Từ điển quản lý

The important of project management

Tầm quan trọng của quản lý dự án

Quản lý dự án (project managmenet) là quá trình vận dụng các kiến thức, kỹ năng, công cụ, và kỹ thuật vào các hoạt động của dự án để đạt được các yêu cầu đề ra của dự án. Quản lý dự án được thực hiện thông qua việc vận dụng phù hợp và tích hợp các quy trình về quản lý dự án đã chỉ ra trong dự án. Quân lý dự án cho phép tổ chức thực hiện dự án một các hiệu quả và tối ưu.

Việc áp dụng đúng kỹ thuật của quản lý dự án sẽ giúp tổ chức:

- Đáp ứng được các mục tiêu kinh doanh; đáp ứng sự mong đợi của các bên liên quan; tăng cơ hội thành công; chuyển giao dự án đúng thời gian và sản phẩm; giải quyết các sự cố và vấn đề; tối ưu việc sử dụng nguồn lực của tổ chức; quản lý được các ràng buộc về thời gian, chi phí, chất lượng của dự án; cân bằng các ràng buộc; quản lý sự thay đổi tốt hơn; 

Nếu quản lý dự án kém, có thể dẫn đến các hậu quả:

-  Trễ tiến độ; vượt ngân sách; chất lượng kém; làm lại; không kiểm soát được sự phát sinh của dự án; các bên liên quan không hài lòng; thất bại trong việc đạt được các mục tiêu của tổ chức.

Dự án là phương pháp chính để tạo ra giá trị và lợi ích cho các tổ chức. Trong môi trường kinh doanh với những áp lực về yêu cầu phức tạp và biến đổi nhanh, thời gian hạn chế, nguồn lực hạn chế, để duy trì năng lực cạnh tranh, các công ty cần thiết phải áp dựng phương pháp quản lý dự án một cách hiệu quả nhằm tạo ra năng lực chiến lược cho tổ chức. 

Từ khóa liên quan:

Quy trình quản lý dự án (Project Managment Processes) là gì?

Các lĩnh vực kiến thức quản lý dự án (Project Knowledge Areas) là gì?

Icon email Icon phone Icon message Icon zalo