Từ điển quản lý

Requirements Documentation

Tài liệu yêu cầu là gì?

Tài liệu yêu cầu (requirements documentation) mô tả cách thức mà từng yêu cầu riêng lẻ đáp ứng nhu cầu kinh doanh (business need) của dự án. Các yêu cầu có thể bắt đầu ở mức tổng quan (high level) và chi tiết hơn sau đó khi có nhiều thông tin về yêu cầu được biết rõ.

Trước khi được thống nhất (baseline), các yêu cầu cần phải làm rõ, đo lường, kiểm tra, theo dõi, hoàn chỉnh, nhất quán, và chấp nhận bởi các bên liên quan. Định dạng của tài liệu về yêu cầu có thể ở dạng đơn giản liệt kê các yêu cầu được phân loại theo bên liên quan hoặc độ ưu tiên, đến dạng phức tạp chứa đủ các thông tin như tóm tắt (exeutive summary), mô tả chi tiết, và các tài liệu đính kèm.

Nhiều tổ chức phân loại các yêu cầu thành nhiều hình thức khác nhau, như là giải pháp kinh doanh, giải pháp kỹ thuật chỉ ra nhu cầu các bên liên quan và sau đó là cách thức làm thế nào để hiện thực. Các yêu cầu có thể được nhóm thành các phân loại theo cách làm rõ hơn nữa và chi tiết khi yêu cầu có đầy đủ hơn. Việc phân loại có thể là:

- Yêu cầu kinh doanh (business requirements) - mô tả nhu cầu tổ chức ở mức độ tổng quan, như là các vấn đề về kinh doanh, cơ hội, lý do thực hiện dự án

- Yêu cầu các bên liên quan (Stakeholder Requirements) - mô tả nhu cầu của từng bên liên quan hoặc theo nhóm

- Yêu cầu giải pháp (Solution requirements) - mô tả tính năng, chức năng, và tính chất của sản phẩm, dịch vụ, hoặc là kết quả sẽ đáp ứng yêu cầu kinh doanh hoặc các bên liên quan. Yêu cầu giải pháp sau đó được nhóm lại thành yêu cầu chức năng hoặc không phải chức năng (nonfunctional requirements)

- Yêu cầu chức năng (functional requirements) - mô tả hành vi của sản phẩm. Ví dự bao gồm hành động, quy trình, dữ liệu, và tương tác khi vận hành sản phẩm.

- Yêu cầu không chức năng (nonfunctional requirements) - là yêu cầu bổ sung cho yêu cầu chức năng và mô tả những điều kiện về môi trường hoặc là các tính chất cần thiết để sản phẩm có thể vận hành. Ví dụ, mức độ tin cậy, an toàn, mức độ dịch vụ, ...

- Yêu cầu chuyển đổi và khả đọc (Transition and readiness requirements) mô tả năng lực tạm thời, như là chuyển đổi dữ liệu và yêu cầu đào tạo, cần thiết để chuyển từ trạng thái hiện tại sang trạng thái tương lai.

- Yêu cầu dự án (Project requirements) mô tả các hành động, quy trình, và các điều kiện khác của dự án như cột mốc, ràng buộc hợp đồng.

- Yêu cầu chất lượng (Quality Requirements) là các điều kiện và tiêu chuẩn để đánh giá sự thành công và hoàn thành của kết quả dự án hoặc đáp ứng yêu cầu dự án. Ví dụ kiểm thử, chứng chỉ, đánh giá,..

Icon email Icon phone Icon message Icon zalo