Từ điển quản lý

Project management processes

Quy trình quản lý dự án là gì?

Vòng đời dự án (project life cycle) được quản lý bằng cách thực hiện một loạt các hoạt động quản lý dự án được gọi là quy trình quản lý dự án (project management processes). Mỗi quy trình quản lý dự án đều có đầu vào (inputs), công cụ kỹ thuật (tools and techniques), và đầu ra (outputs). Đầu ra (output) có thể là sản phẩm dự án hoặc một kết quả nào đó (outcomes). Các quy trình quản lý dự án được áp dụng cho mọi ngành nghề. Số lượng các quy trình và tương tác giữa chúng tùy theo nhu cầu của dự án. 

Các quy trình có thể được chia thành 3 loại:

- Các quy trình sử dụng 1 lần hoặc tại 1 điểm xác định cụ thể trong dự án. Ví dụ các quy trình như tạo điều lệ dự án (develop project charter) và kết thúc dự án (closse project or phase).

- Các quy trình được thực hiện định kỳ khi cần thiết. Ví dụ như quy trình yêu cầu nguồn lực (acquire resources) được thực hiện khi có nhu cầu về nguồn lực. Hoặc quy trình triển khai thầu (conduct procurement) được thực hiện trước khi cần mua sắm hạng mục nào đó. 

- Các quy trình được thực hiện liên tục trong dự án. Ví dụ quy trình xác định hoạt động (define activities) có thể diễn ra trong cả vòng đời của dự án, đặc biệt với các dự án sử dụng kỹ thuật cuốn chiếu (rolling wave planning) hoặc các phương pháp phát triển adaptive. Hoặc là các quy trình thuộc nhóm giám sát (monitoring) được thực hiện liên tục từ đầu đến cuối dự án.

Các quy trình quản lý dự án được phân làm 5 loại gọi là 5 nhóm quy trình quản lý dự án (process groups).

Từ khóa liên quan:

Các lĩnh vực kiến thức quản lý dự án (Project Knowledge Areas) là gì?

Icon email Icon phone Icon message Icon zalo