Từ điển quản lý

Code of Conduct

Quy tắc Ứng xử

Our Values - Giá trị của chúng ta

 1. Các giải pháp tốt nhất đến từ sự phối hợp công việc với đồng nghiệp và khách hàng
 2. Làm việc nhóm hiệu quả yêu cầu các mối quan hệ, tôn trọng và chia sẻ
 3. Chuyển giao những gì chúng ta hứa và thêm giá trị vượt những gì mong đợi
 4. Chúng ta đạt thành tựu thông qua sáng tạo, học tập, và nhanh nhẹn
 5. Lãnh đạo với khách hàng, lãnh đạo với con người và tư duy lãnh đạo
 6. Lãnh đạo đòi hỏi dám nghĩ dám làm, có tầm nhìn và chính trực

Upholding the [firm] name - Nâng cao thương hiệu tổ chức

 1. Khách hàng và đồng nghiệp chúng ta tin tưởng thương hiệu trên nền tảng năng lực chuyên nghiệp và sự chính trực – phẩm chất làm nên uy tín của chúng ta. Chúng ta nâng cao uy tín đó.
 2. Chúng ta tìm kiếm để phục vụ chỉ những khách hàng chúng ta đủ năng lực để phục vụ, những người đề cao giá trị dịch vụ chúng ta và những người đáp ứng tiêu chuẩn phù hợp về sự hợp pháp và chính trực.
 3. Khi nói trước diễn đàn trong đó người nghe sẽ kỳ vọng rằng chúng ta nói như chúng ta là đại diện của doanh nghiệp chúng ta, chúng ta phát biểu chỉ quan điểm của doanh nghiệp chúng ta chứ không phải riêng ai
 4. Chúng ta sử dụng tài sản thuộc về doanh nghiệp và của khách hàng của chúng ta, bao gồm tài sản hữu hình, trí tuệ, điện tử, trong cách có trách nhiệm và phù hợp với kinh doanh và cho các mục đích hợp pháp và được phép.

Behaving Professionally - Hành vi chuyên nghiệp

 1. Chúng ta cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp phù hợp với chính sách của công ty liên quan đến tiêu chuẩn chuyên nghiệp và kỹ thuật.
 2. Chúng ta cung cấp chỉ những dịch vụ chúng ta có thể cung cấp và cố gắng cung cấp không kém so với cam kết của chúng ta.
 3. Chúng ta cạnh tranh mạnh mẽ, chỉ tham gia vào trong các hoạt động hợp pháp và đạo đức
 4. Chúng ta đáp ứng trách nhiệm hợp đồng và báo cáo và trách nhiệm trung thực với dịch vụ của chúng ta
 5. Chúng ta tôn trọng sự bảo mật và riêng tư của khách hàng chúng ta, con người của chúng ta và những người thực hiện công việc kinh doanh. Ngoài trừ khi được phép, chúng ta sẽ không sử dụng thông tin bảo mật hoặc thông tin cá nhân, lợi ích cho doanh nghiệp chúng ta hoặc lợi ích cho bên thứ ba. Chúng ta tiết lộ các thông tin bảo mật hoặc dữ liệu cá nhân chỉ khi cần thiết, và khi được phê duyệt phù hợp để thực hiện như vậy, hoặc khi được pháp luật yêu cầu.
 6. Chúng ta tránh các xung đột lợi ích. Khi xung đột lợi ích tiềm tàng được nhận diện và chúng ta tin rằng lợi ích các bên liên quan tương ứng có thể được bảo vệ đúng đắn bởi việc hiện thực các thủ tục phù hợp, chúng ta sẽ hiện thực các thủ tục đó.
 7. Chúng ta trân trọng tư duy độc lập của chúng ta. Chúng ta bảo vệ niềm tin từ khách hàng và nhưng bên liên quan khác bằng cách tuân thủ với tiêu chuẩn nghề nghiệp và luật pháp, những thứ được thiết kế để cho phép chúng ta đạt được sự khách quan cần thiết trong công việc của chúng ta. Để làm được như vậy, chúng ta cố gắng để đảm bảo sự độc lập của chúng ta không bị thỏa hiệp hoặc nhìn nhận là bị thỏa hiệp. Chúng ta chỉ ra những hoàn cảnh mà sự suy giảm có thể xuất hiện đến sự khách quan của chúng ta.
 8. Khi đối diện với những vấn đề khó khăn hoặc sự cố mà đặc doanh nghiệp vào rủi ro, chúng ta tìm kiếm tư vấn với các cá nhân phù hợp trước khi hành động. Chúng ta tuân theo những yêu cầu tư vấn quản lý và kỹ thuật ứng dụng của chúng ta.
 9. Chúng ta không chấp nhận hành vi nhận hoặc đưa hối lộ

Respecting Others - Các tôn trọng khác

 1. Chúng ta ứng xử với đồng nghiệp, khách hàng và những người khác kinh doanh với chúng ta với sự tôn trọng, phẩm giá, công bằng và lịch sự.
 2. Chúng ta tự hào với sự đa dạng của lực lượng lao động của chúng ta và xem nó như là lợi thế cạnh tranh cần phải được nuôi dưỡng và mở rộng
 3. Chúng ta cam kết để duy trì môi trường làm việc tự do khỏi những phân biệt và quấy rối
 4. Chúng ta cố gắng cân bằng công việc và cuộc sống cá nhân và giúp những người khác cùng làm như vậy
 5. Chúng ta đầu tư vào việc nâng cao kỹ năng và khả năng của chúng ta liên tục
 6. Chúng ta cung cấp môi trường làm việc an toàn cho tất cả mọi người.

Corporate Citizenship - Quyền công dân doanh nghiệp

 1. Chúng ta thể hiện sự hỗ trợ cho quyền con người cơ bản và tránh tham gia vào những hoạt động kinh doanh lạm dụng quyền con người.
 2. Chúng ta hành động trong cách trách nhiệm với xã hội, phù hợp luật, tập quán và truyền thống của quốc gia nơi chúng ta làm việc, và đóng góp một cách có trách nhiệm vào việc phát triển cộng đồng.
 3. Chúng ta khao khát hàng được trong cách để làm giảm đi những tác động môi trường tiêu cực của hoạt động kinh doanh của chúng ta.
 4. Chúng ta khuyến khích hỗ trợ công việc từ thiện, giáo dục, và hoạt động dịch vụ cộng đồng.
 5. Chúng ta cam kết bổ trợ cho các nỗ lực địa phương và quốc tế để loại bỏ tham nhũng vào tội phạm tài chính
Icon email Icon phone Icon message Icon zalo