Từ điển quản lý

Project Risk Management

Quản lý rủi ro dự án là gì?

Quản lý rủi ro dự án (project risk management) bao gồm các quy trình để triển khai lập kế hoạch rủi ro, nhận diện, phân tích, xử lý rủi ro, hiện thực giải pháp, và giám sát rủi ro trong 1 dự án. Mục tiêu của quản lý rủi ro dự án là tăng khả năng thành công hoặc tác động tích cực và giảm khả năng hoặc tác động của rủi ro tiêu cực, nhằm tối ưu cơ hội thành công của dự án.

Tất cả dự án đều đối diện với rủi ro vì chúng đều có những mức độ phức tạp khác nhau trong quá trình tại ra lợi ích. Trong bối cảnh có nhiều ràng buộc và giả định, đáp ứng sự mong đợi của các bên liên quan sẽ dẫn đến nhiều xung đột và thay đổi. Các tổ chức phải chọn lấy dự án với mức độ rủi ro kiểm soát được theo chủ ý để có thể tạo ra được giá trị trong khi cân bằng giữa rủi ro và lợi ích đạt được.

Quản lý rủi ro dự án nhằm mục đích nhận diện và quản lý rủi ro mà các quy trình khác trong quản lý dự án chưa làm được. Khi không được quản lý, những rủi ro nầy có thể dẫn đến dự án thất bại trong việc đạt được các mục tiêu. Vì thế, quản lý rủi ro dự án liên hệ trực tiếp đến sự thành công của dự án.

Có 2 cấp độ rủi ro bên trong dự án. Mỗi dự án đều có các rủi ro riêng lẻ có thể ảnh hưởng đến mục tiêu dự án. Nó cũng cần phải xem xét rủi ro đến tổng thể dự án, có thể đến từ việc kết hợp của tất cả rủi ro riêng lẻ và các nguồn khác. Quy trình quản lý rủi ro phải chỉ ra cả 2 cấp độ này.

Các quy trình quản lý rủi ro dự án bao gồm:

- Lập kế hoạch rủi ro (Plan Risk Management) - quy trình xác định cách thức tiến hành các hoạt động rủi ro trong dự án.

- Nhận diện rủi ro (Identify Risks) - quy trình nhận diện các rủi ro riêng lẻ trong dự án và rủi ro chung của cả dự án đồng thời lập tài liệu về tính chất của chúng.

- Phân tích rủi ro định tính (Perform Qualitative Risk Analysis) - quy trình phân loại ưu tiên rủi ro riêng lẻ nhằm phân tích kỹ hơn hoặc hành động bằng cách đánh giá xác suất của sự kiện và tác động cũng như các tính chất khác.

- Phân tích rủi ro định lượng (Perform Quantitative Risk Analysis) - quy trình phân tích bằng con số kết hợp hậu quả của các rủi ro đã nhận diện và những nguồn khác trên mục tiêu chung của dự án

- Kế hoạch xử lý (Plan Risk Responses) - quy trình đưa ra các giải pháp, lựa chọn chiến lược, và các hành động để giải quyết rủi ro chung, cũng như từng rủi ro riêng lẻ.

- Hiện thực chiến lược rủi ro (Implement Risk Responses) - quy trình hiện thực các kế hoạch đã được đồng thuận để xử lý rủi ro

- Giám sát rủi ro (Monitor Risks) - quy trình giám sát việc hiện thực các kế hoạch rủi ro, theo dõi rủi ro đã nhận diện, phân tích rủi ro mới, và đánh giá hiệu quả của quy trình rủi ro trong cả vòng đời dự án.

Icon email Icon phone Icon message Icon zalo