Từ điển quản lý

Project Quality Management

Quản lý chất lượng dự án là gì?

Quản lý chất lượng dự án (Project Quality Management) bao gồm câc quy trình kết hợp các chính sách chất lượng của tổ chức liên quan đến lập kế hoạch, quản lý, và kiểm soát dự án và các yêu cầu chất lượng sản phẩm để đáp ứng mục tiêu của các bên liên quan.

Quản lý chất lượng dự án cũng hỗ trợ các hoạt động cải tiến quy trình liên tục (continuous improvement) trong tổ chức.

Các quy trình quản lý chất lượng bao gồm:

- Lập kế hoạch quản lý chất lượng (Plan Quality Management) là quy trình nhận ra yêu cầu chất lượng hoặc các tiêu chuẩn cho dự án và các kết quả đầu ra (deliverables), và lập tài liệu chỉ ra phương pháp tuân thủ với các yêu cầu hoặc tiêu chuẩn chất lượng đó.

- Quản lý chất lượng (Manage Quality) là quá trình chuyển các kế hoạch quản lý chất lượng vào các hoạt động thực thi về chất lượng, tích hợptheo chính sách chất lượng của tổ chức và trong dự án.

- Kiểm soát chất lượng (Control Quality) là quy trình giám sát và lưu lại các kết quả của việc thực hiện quản lý chất lượng.

Quản lý chất lượng dự án chỉ chỉ ra cách quản lý dự án và các kết quả của dự án. Nó được áp dụng cho mọi dự án, không quan tâm đến bản chất các kết quả là gì. Thước đo và kỹ thuật chất lượng là cụ thể với các kết quả tạo ra trong dự án. Ví dụ, quản lý chất lượng dự án phần mềm có thể sử dụng các phương pháp và đánh giá khác với dự án nhà máy điện. 
Trong nhiểu trường hợp, việc không đáp ứng yêu cầu chất lượng có thể gây ra các hậu quả nghiêm trọng cho bất kỳ hay nhiều bên liên quan. Ví dụ:

- Đáp ứng yêu cầu khách hàng bằng cách làm việc quá sức có thể dẫn đến giảm lợi nhuận và tăng mức rủi ro của toàn dự án, gây lỗi, hoặc làm lại.

- Đáp ứng mục tiêu tiến độ bằng cách kiểm tra vội vàng các tiêu chuẩn chất lượng có thể dẫn đến lỗi không phát hiện được, lợi nhuận giảm, và tăng rủi ro sao hiện thực.

Chất lượng (quality) và phẩm cấp (grade) là không giống nhau. Chất lượng như là tiêu chuẩn hoặc kết quả đáp ứng mức độ theo yêu cầu. Trong khi phẩm cấp là mức độ dự định theo thiết kế được gán vào trong kết quả có thể có cùng chức năng nhưng phẩm cấp khác nhau. Giám đốc dự án phải lựa chọn để tạo ra mức độ cần thiêt cả về chất lượng và phẩm cấp. Nếu chất lượng kém gây ra vấn đề thì phẩm cấp kém có thể không như vậy.

Ngăn ngừa chất lượng thường tốt hơn là kiểm tra. Việc thiết kế chất lượng tốt cho kết quả tốt hơn là tìm ra sự cố trong quá trình kiểm tra. Chi phí ngăn ngừa sai thường ít hơn chi phí sửa sai khi tìm ra lỗi. Tùy vào dự án và lĩnh vực, nhóm dự án có thể sử dụng các kiến thức về thống kê quy trình để đánh giá dữ liệu trong đầu ra của quá trình kiểm soát chất lượng QC. Nhóm cần hiểu sự khác nhau giữa:

- Ngăn ngừa (prevention) và phát hiện (inspection).

-  Mẫu thuộc tính (attribute sampling) chỉ ra việc tuân thủ hay không và mẫu biến số (variable sampling) kết quả được sắp hạng trên các mức độ liên tục về thang đo; và tolerance chỉ ra vùng mà kết quả cho phép và control limits chỉ ra giới hạn sai số về mặt thống kê hoặc quy trình.

Chi phí chất lượng (Cost of quality) bao gồm tất cả chi phí diễn ra trong vòng đời sản phẩm bằng việc đầu tư vào yêu cầu ngăn ngừa việc sai, đánh giá kết quả và dịch vụ, và chi phí làm lại (rework).

Icon email Icon phone Icon message Icon zalo