Từ điển quản lý

Project Tailoring

Project Tailoring Điều chỉnh dự án là gì?

Các giám đốc dự án (Project managers) phải áp dụng phương pháp quản lý dự án (project management methodology) phù hợp với đặc thù của dự án. Phương pháp luận (methodology) bao gồm một hệ thống các thực hành, kỹ thuật, quy trình, và quy tắc được dùng một cách nguyên tắc. 

Tiêu chuẩn quản lý dự án cần phải được điều chỉnh (tailoring) phù hợp về quy trình (process), đầu vào (inputs), công cụ (tools), kỹ thuật (techniques), đầu ra (outputs), vòng đời dự án (life cycle) với một dự án tương ứng. Việc lựa chọn các hành động này được gọi là điều chỉnh (tailoring) trong dự án.

Giám đốc dựa án (Project manager) phối hợp với nhóm dự án, sponsor, các quản lý trong tổ chức để thực hiện việc điều chỉnh này. Trong nhiều tình huống, tổ chức có thể yêu cầu áp dụng các phương pháp luận về quản lý dự án cụ thể.

Điều chỉnh (tailoring) là cần thiết bởi vì mỗi dự án là duy nhất (unique); không phải quy trình, công cụ, kỹ thuật, đầu vào, đầu ra nào cũng cần cho mọi dự án. Việc điều chỉnh có thể tiến hành ở công việc, thời gian, chi phí, nguồn lực, chất lượng, hoặc rủi ro. Tầm quan trọng của mỗi ràng buộc với từng dự án là khác nhau, và giám đốc dự án điều chỉnh phương pháp quản lý các ràng buộc này dựa vào môi trường dự án, văn hóa tổ chức, nhu cầu các bên liên quan, và các biên số khác.

Trong điều chỉnh quản lý dự án, giám đốc dự án nên xem xét các cấp độ khác nhau của quản trị (governance) có thể phải được yêu cầu trong khi dự án vận hành, cũng như xem xét về văn hóa của tổ chức, khác hàng bên trong và bên ngoài cũng cần phải được xem xét trong quyết định điều chỉnh này.
 

Icon email Icon phone Icon message Icon zalo