Từ điển quản lý

Project Benefits management plan

Project Benefits management plan là gì?

Kế hoạch quản lý lợi ích dự án (project benefits management plan) là tài liệu mô tả cách thức và khi nào các lợi ích của dự án sẽ được chuyển giao, và mô tả cơ chế phải được thiết lập để đánh giá lợi ích đó.

Lợi ích dự án được định nghĩa là kết quả của các hành động, hành vi, sản phẩm, dịch vụ mà tạo ra giá trị cho tổ chức cũng như những người thụ hưởng dự kiến khác của dự án. Việc phát triển kế hoạch quản lý lợi ích bắt đầu từ sớm trong vòng đời dự án khi mà lợi ích mục tiêu được nhận ra. Kế hoạch quản lý lợi ích mô tả các thành phần chính của lợi ích và có thể bao gồm:

- Lợi ích mục tiêu (ví dụ, giá trị hữu hình và vô hình đạt được khi hiện thực dự án; giá trị tài chính được diễn tả theo phương pháp NPV);

- Sự phù hợp với chiến lược (ví dụ, lợi ích dự án có phù hợp với chiến lược kinh doanh của tổ chức không);

- Khung thời gian để nhận ra lợi ích (ví dụ, lợi ích theo giai đoạn, ngắn hạn, dài hạn, liên tục);

- Thước đo (ví dụ, thước đo dùng để chỉ ra lợi ích đã được hiện thực, đánh giá trực tiếp, gián tiếp);

- Giả định (ví dụ, các nhân tố được kỳ vọng sẽ diễn ra);

- Rủi ro (ví dụ, rủi ro cho việc hiện thực các lợi ích)

Việc phát triển các kế hoạch quản lý lợi ích phái sử dụng dữ liệu và thông tin có trong tình huống kinh doanh (business case) và đánh giá nhu cầu (needs assessment). Ví dụ, phân tích chi phí lợi ích (cost-benefit) được lưu trong các tài liệu minh họa cho chi phí so với giá trị lợi ích của dự án. 

Việc phát triển và duy trình kế hoạch quản lý lợi ích dự án là một hoạt động lặp. Tài liệu này bổ sung cho tình huống kinh doanh (business case), điều lệ dự án (project charter), và kế hoạch quản lý dự án (project management plan). Giám đốc dự án làm việc với sponsor để đảm bảo ràng điều lệ dự án, kế hoạch quản lý dự án, và kế hoạch quản lý lợi ích được duy trì và phù hợp trong suốt vòng đời dự án.

Icon email Icon phone Icon message Icon zalo