Từ điển quản lý

Program management

Program management - Quản lý chương trình là gì?

Quản lý chương trình (program management) là việc vận dụng các kiến thức, kỹ năng, và nguyên tắc vào chương trình (program) để đạt được các mục tiêu của chương trình và có được lợi ích tốt hơn mà nếu quản lý một cách rời rạc từng thành phần (component) thì không thể có được.

Thành phần chương trình (program component) là những dự án hoặc các chương trình khác bên trong một chương trình. Trong khi quản lý dự án tập trung vào sự phụ thuộc bên trong của một dự án và tỉm ra phương pháp tối ưu để quản lý dự án thì quản lý chương trình tập trung vào sự phụ thuộc giữa các dự án hoặc cấp chương trình để tìm ra được phương pháp tối ưu để quản lý chung.

Một vài ví dụ về hoạt động quản lý chương trình như:

- Điều chỉnh sự phù hợp giữa định hướng chiến lược của tổ chức với dự án và chương trình;

- Phân chia phạm vi công việc từ chương trình vào các thành phần;

- Quản lý sự phụ thuộc giữa các thành phần của chương trình để phục vụ tốt nhất cho chương trình;

- Quản lý rủi ro chương trình có thể ảnh hưởng đến dự án trong chương trình đó

- Giải quyết các ràng buộc và xung đột có thể ảnh hưởng đến các dự án trong chương trình

- Giải quyết các vấn đề giữa các dự án và chương trình;

- Quản lý sự thay đổi theo khung quản trị (governance) của tổ chức

- Đảm bảo việc nhận ra lợi ích giữa chương trình và các dự án thành phần.

Từ khóa liên quan:

Dự án là gì?
 

Icon email Icon phone Icon message Icon zalo