Từ điển quản lý

Portfolio management

Portfolio management quản lý danh mục là gì?

Danh mục (portfolio) là các dự án, chương trình, danh mục con, và các hoạt động (operation) được quản lý theo nhóm để đạt được các mục tiêu chiến lược.

Quản lý danh mục (portfolio management) là việc quản lý tập trung một hoặc nhiều các danh mục(portfolio) để đạt được mục tiêu chiến lược. Các chương trình (programs) và dự án (projects) của danh mục có thể không cần phải phụ thuộc hoặc liên quan trực tiếp với nhau.

Mục đích của quản lý danh mục (portfolio management) là:

- Hướng dẫn các quyết định đầu tư của tổ chức

- Lựa chọn các chương trình và dự án để đáp ứng được mục tiêu chiến lược

- Đưa ra các quyết định rõ ràng

- Phân loại ưu tiên để phân bổ nguồn lực

- Tăng khả năng và tỉ lệ lợi nhuận hoặc lợi tức đầu tư ROI

- Tập trung việc quản lý rủi ro tích hợp trên một hồ sơ (risk profile) của tất cả các thành phần.

Quản lý danh mục cũng bao gồm việc tạo ra các danh mục tương thích với mục tiêu của tổ chức. Việc tối đa hóa giá trị của danh mục yêu cầu phải xem xét một cách cẩn trọng các thành phần trong danh mục đó. Các thành phần của danh mục được phân loại ưu tiên để có thể đóng góp tốt nhất và mục tiêu chiến lược của tổ chức.

Các từ khóa liên quan:

Dự án (project) là gì?

Quản lý chương trình (program management) là gì?

Icon email Icon phone Icon message Icon zalo