Từ điển quản lý

Interview

Phỏng vấn là gì?

Phỏng vấn (interview) là một phương pháp triển khai dạng chính thức (formal) hoặc không chính thức (informal) để khai thác thông tin từ các bên liên quan thông qua hình thức trao đổi trực tiếp với họ. Phương pháp này thường được thực hiện bằng các hỏi những câu hỏi đã được chuẩn bị từ trước và ghi chép lại các trả lời. Phỏng vấn thường được triển khai theo hình thức cá nhân giữa người phỏng vấn (interviewer) và người được phỏng vấn (interviewee), nhưng cũng có thể bao gồm nhiều người phỏng vấn hoặc/và nhiều người được phỏng vấn.

Việc phỏng vấn những người có kinh nghiệm trong dự án, sponsor, ban điều hành, chuyên gia (subject matter experts) có thể giúp dự án nhận diện và xác định ra những đặc điểm và tính năng mong muốn của kết quả đầu ra sản phẩm dự án.

Phỏng vấn cũng có thể hữu ích khi sử dụng để có được các thông tin dạng bảo mật.

Icon email Icon phone Icon message Icon zalo