Từ điển quản lý

Leadership Styles

Phong cách lãnh đạo là gì?

Nhà quản lý dẫn dắt nhóm theo nhiều cách khác nhau. Phong cách mà một nhà quản lý lựa chọn có thể là do bản thân cá nhân họ, hoặc kết quả của nhiều nhân tố kết hợp trong dự án. Phong cách nhà quản lý sử dụng có thể thay đổi theo thời gian dựa và các nhân tố. Một số nhân tố như sau:

- Đặc tính lãnh đạo (ví dụ, thái độ, tâm trạng, nhu cầu, giá trị, đạo đức);

- Đặc tính của các nhân viên (ví dụ, thái độ, tâm trạng, nhu cầu, giá trị, đạo đức);

- Đặc tính của tổ chức (ví dụ, mục đích, cấu trúc, loại công việc)';

- Đặc tính môi trường (ví dụ, tình huống xã hội, tình trạng kinh tế, thành phần chính trị).

Có nhiều phong cách lãnh đạo (leadership style) mà nhà quản lý có thể áp dụng. Một vài ví dụ về phong cách bao gồm:

- Laissez-faire (ví dụ, cho phép nhóm đưa ra quyết định của họ và thiết lập mục tiêu cho riêng họ)

- Transacstional (ví dụ, tập trung vào mục tiêu, phản hồi, và hoàn thành để xác định ra mức thưởng; quản lý ngoại lệ);

- Servant leader (ví dụ, thể hiện cam kết phục vụ và vì người khác; tập trung và sự phát triển, học tập, tự chủ và phúc lợi của người khác; lãnh đạo là thứ yếu và xuất hiện sau phục vụ);

- Transformational (ví dụ, trao quyền nhân viên thông qua các thuộc tính và hành vi lý tưởng hóa, truyền cảm hứng, khuyến khích sáng tạo và đổi mới, xem xét cá nhân);

- Charismatic (ví dụ, có khả năng truyền cảm hứng, năng lực, nhiệt thành, có niềm tin mạnh mẽ);

- Interactional (ví dụ, kết hợp giữa transactional, transformational, và charismatic).

Icon email Icon phone Icon message Icon zalo