Từ điển quản lý

Phase gate

Phase gate là gì?

Điểm đánh giá giai đoạn (phase gate) được thực hiện vào cuối mỗi giai đoạn (phase). Kết quả và tiến trình của dự án được so sánh với các tài liệu, ví dụ như: tài liệu kinh doanh (business case); điều lệ dự án (project chater); kế hoạch quản lý dự án (project management plan); kế hoạch quản lý lợi ích (benefits management plan); quyết định làm hay không làm (go/no-go decision); tiếp tục giai đoạn (phase) mới; lặp lại giai đoạn hiện tại; 

Tùy vào tổ chức, ngành nghề, loại công việc mà điểm đánh giá giai đoạn (phase gate) có thể được sử dụng những thuật ngữ khác như: rà soát giai đoạn (phase review), stage gate, kill point, phase entrance, hoặc phase exit.
 

Từ khóa liên quan: Giai doạn dự án (Project Phase) là gì?

Icon email Icon phone Icon message Icon zalo