Từ điển quản lý

What-If Scenario Analysis là gì?

The process of evaluating scenarios in order to predict their effect on project objectives.

Phân tích tình huống xảy ra nếu xảy ra

Quá trình đánh giá các kịch bản để dự đoán ảnh hưởng của chúng đối với các mục tiêu của dự án.

Icon email Icon phone Icon message Icon zalo