Từ điển quản lý

Enterprise Environmental Factors

Nhân tố môi trường doanh nghiệp là gì?

Nhân tố môi trường doanh nghiệp (Enterprise environmental factors) viết tắt là EEFs, chỉ đến các điều kiện, không thuộc về kiểm soát của nhóm dự án, nhưng ảnh hưởng, ràng buộc, và trực tiếp đến dự án. Những điều kiện này có thể là bên ngoài hoặc bên trong của tổ chức. EEFs được xem như là các đầu vào (inputs) đối với nhiều quy trình quản lý dự án, đặc biệt là các quy trình lập kế hoạch. Những nhân tố này có thể làm tăng hoặc giới hạn các lựa chọn trong quản lý dự án. Hơn nữa, các nhân tố này có thể có tác động tiêu cực hoặc tích cực đến kết quả.

Các nhân tố môi trường bên trong (EEFs internal to the organization)

- Văn hóa tổ chức, cấu trúc, quản trị. Ví dụ bao gồm tầm nhìn, sứ meenhjm giá trị, niềm tin, văn hóa, phong cách lãnh đạo, quan hệ về quyền và phân cấp, đạo đức, quy tắc ứng xử.

- Cơ sở nguồn lực và hạ tầng được phân bố. Ví dụ bao gồm vị trí nhà máy, các nhóm làm việc từ xa, các hệ thống dùng chung, điện toán đám mây.

- Cơ cở hạ tầng. Ví dụ bao gồm cơ sở vật chất hiện tại, thiết bị, kênh truyền thông thông tin của tổ chức, phần cứng công nghệ thông tin, năng lực hiện tại

- Phần mềm công nghệ thông tin. Ví dự bao gồm công cụ phần mềm lập kế hoạch, hệ thống quản lý cấu hình, các giao diện web với các hệ thống tự động online khác, và hệ thống ra quyết định công việc.

- Nguồn lực có sẵn. Ví dụ như các hợp đồng và ràng buộc trong mua sắm, nhà cung cấp đã được phê duyệt và nhà thầu phụ, các hợp đồng hợp tác.

- Năng lực nhân viên. Ví dụ như chuyên môn của nhân sự, kỹ năng, năng lực, và kiến thức chuyên gia.

Các nhân tố môi trường bên ngoài - EEFs External to the Organization

- Điều kiện thị trường. Ví dụ bao gồm đối thủ cạnh tranh, thị phần, nhãn hiệu

- Sự ảnh hưởng về văn hóa và xã hội. Ví dụ như môi trường chính trị, quy tắc ứng xử, đạo đức, và nhận thức.

- Hạn chế về luật. Ví dụ bao gồm luật quốc gia hoặc địa phương liên quan đến an toàn, an ninh, bảo mật dữ liệu, đạo đức kinh doanh, lao động, mua sắm

- Cơ sở dữ liệu thương mại. Ví dụ bao gồm đối sánh các kết quả, tiêu chuẩn hóa về chi phí, thông tin rủi ro trong ngành, và rủi ro về cơ sở dữ liệu

- Nghiên cứu học thuật. Ví dụ như các nghiên cứu trong ngành, các công bố, và các kết quả đối sánh.

- Tiêu chuẩn ngành và chính phủ. Ví dụ bao gồm luật và tiêu chuẩn liên quan đến sản phẩm, sản xuất, môi trường, chất lượng.

- Vấn đề tài chính. Ví dụ bao gồm tỉ giá hối đoái, lãi suất, tỉ lệ lạm phát, thuế, và vị trí địa lý

- Các yếu tố môi trường vật lý. Ví dụ như điều kiện làm việc, thời tiết.

Icon email Icon phone Icon message Icon zalo