Từ điển quản lý

Principles of Project Management

Nguyên tắc quản lý dự án là gì?

Nguyên tắc trong lĩnh vực nào đó mang ý nghĩa là các hướng dẫn nền tảng cho chiến lược, ra quyết định, và giải quyết vấn đề. Các tiêu chuẩn chuyên môn và phương pháp luận đều dựa trên cơ sở các nguyên tắc. Trong nhiều ngành nghề, nguyên tắc có vai trò như luật và quy tắc, do đó có tính chất quy định. Nguyên tắc của quản lý dự án thì không phải là quy định. Nó ra đời nhằm hướng dẫn hành vi của những người tham gia vào trong dự án. Chúng có phạm vi rộng nên có thể được sử dụng và điều chỉnh tùy theo cá nhân và tổ chức.

Các nguyên tắc có thể, nhưng không cần thiết, phản ánh vấn đề đạo đức. Một quy tắc đạo đức (code of ethics) liên quan đến đạo đức. Quy tắc đạo đức cho ngành nghề có thể được triển khai bởi cá nhân hoặc nghề nghiệp để thiết lập mong muốn về hành vi đạo đức. Quy tắc đạo đức của PMI dựa trên 4 tính chất được cho là quan trọng nhất đối với công việc quản lý dự án:

 • Trách nhiệm,
 • Tôn trọng,
 • Công bằng, và
 • Trung thực.

12 nguyên tắc trong quản lý dự án được điều chỉnh phù hợp với các giá trị được nêu trong quy tắc đạo đức của PMI. Các nguyên tắc và quy tắc đạo đức bổ sung cho nhau.

Vì các nguyên tắc của quản lý dự án đưa ra hướng dẫn, nên mức độ ứng dụng và cách sử dụng bị ảnh hưởng bởi bối cảnh của tổ chức, dự án, kết quả dự án, nhóm dự án, bên liên quan, và nhân tố khác. Các nguyên tắc này tương thích với nhau, nghĩa là không có nguyên tắc này ngược lại với nguyên tắc khác. Ví dụ, hướng dẫn về điều hướng sự phức tạp có thể trình bày thông tin bổ ích cho việc nhận diện, đánh giá, và xử lý cho tương tác hệ thống hoặc là tối ưu giải pháp rủi ro.

Các nguyên tắc quản lý dự án cũng có thể đâu đó bị trùng lắp với nguyên tắc quản trị nói chung. Ví dụ, cả dự án và kinh doanh về mặt tổng quan đều tập trung vào tạo ra giá trị. Các phương pháp có thể khác nhau ở đâu đó về dự án so với vận hành, nhưng nguyên tắc cơ bản về tập trung vào giá trị có thể áp dụng cho cả hai.

Các nguyên tắc được liệt kê dưới đây không có ý nghĩa về trọng số hoặc thứ tự.

 • Thể hiện trách nhiệm quản lý một cách siêng năng, tôn trọng, và cẩn trọng
 • Tạo ra môi trường hợp tác cho nhóm dự án
 • Gắn kết hiệu quả với các bên liên quan
 • Tập trung vào giá trị
 • Ghi nhận, đánh giá, và xử lý các tương tác hệ thống
 • Thể hiện các hành vi lãnh đạo
 • Điều chỉnh theo bối cảnh
 • Tích hợp chất lượng và các quy trình và kết quả dự án
 • Điều hướng sự phức tạp
 • Tối ưu giải pháp rủi ro
 • Bám sát sự thích nghi và khả năng trường tồn
 • Cho phép thay đổi để đạt được trạng thái mong muốn trong tương lai
Icon email Icon phone Icon message Icon zalo