Từ điển quản lý

Principle 8 in project management

Nguyên tắc 8 quản lý dự án?

Nguyên tắc 8: Tích hợp chất lượng vào quy trình và kết quả

Duy trì tập trung vào chất lượng để tạo ra sản phẩm đáp ứng mục tiêu dự án và phù hợp với nhu cầu, sử dụng, và điều kiệp chấp nhận của các bên liên quan. Chất lượng dự án đòi hỏi đáp ứng sự mong đợi của bên liên quan và hoàn thành yêu cầu của dự án và sản phẩm. Chất lượng tập trung vào đáp ứng tiêu chí chấp thuận về kết quả. Chất lượng dự án đòi hỏi đảm bảo các quy trình dự án là phù hợp và hiệu quả có thể có.

Chất lượng là mức độ mà ở đó một tập hợp các tính chất vốn có của sản phẩm, dịch vụ, và kết quả đáp ứng yêu cầu. Chất lượng bao gồm khả năng thảo mãn nhu cầu được nêu ra hoặc ngầm ý của khách hàng. Sản phẩm, dịch vụ, hoặc kết quả của dự án được đo về chất lượng cả vấn đề phù hợp với tiêu chí chấp nhận và phù hợp cho sử dụng.

Chất lượng có thế có nhiều phương diện:

  • Thực hiện. Sản phẩm có hoạt động như là nhóm và bên liên quan dự định không?
  • Phù hợp. Sản phẩm có phù hợp cho sử dung, có đáp ứng thông số kỹ thuật không?
  • Tin cậy. Sản phẩm có tạo ra chỉ số nhất quán cho mỗi lần thực hiện không?
  • Khả năng phục hồi. Sản phẩm có khả năng đối phó với những sự kiện không lường trước và có khả năng phục hồi nhanh không?
  • Hài lòng. Sản phẩm có nhận được sự phản hồi tích cực từ người dùng không? Bao gồm cả khả năng sử dụng và trải nghiệm người dùng?
  • Đồng nhất. Sản phẩm có thể so sán với những sản phẩm khác được sản xuất trong cùng cách thức không?
  • Hiệu quả. Sản phẩm có tạo ra được kết quả lớn nhất với đầu vào và nỗ lực ít nhất không?
  • Bền vững. Sản phẩm có tạo ra tác động tích cực về kinh tế, xã hội, và môi trường không?

Nhóm dự án đánh giá chất lượng sử dụng các thước đo và tiêu chuẩn chấp thuận dựa trên yêu cầu. Yêu cầu là điều kiện hoặc khả năng cần thiết phải có trong sản phẩm, dịch vụ, hoặc kết quả để thỏa mãn nhu cầu. Yêu cầu, có thể nói ra hoặc ngầm ý, có thể đến từ các bên liên quan, hợp đồng, chính sách công ty, tiêu chuẩn, luật, hoặc kết hợp. Chất lượng có sự liên kết chặt chẽ với tiêu chí chấp nhận của sản phẩm, được mô tả trong bảng mô tả công việc dự án hoặc các tài liệu thiết kế. Những tiêu chí này nên được cập nhật và thử nghiệm và phân loại ưu tiên và đánh giá.

Chất lượng cũng liên quan đến phương pháp dự án và các hoạt động sử dụng để tạo ra kết quả dự án. Trong khi nhóm dự án đánh giá chất lượng kết quả thông qua kiểm tra và kiểm thử, hoạt động dự án và quy trình được đánh giá thông qua rà soát và audit. Trong cả hai tình huống, hoạt động chất lượng có thể tập trung và phát hiện và ngăn lỗi và chỉnh lỗi.

Mục tiêu của hoạt động chất lượng là giúp đảm bảo rằng những gì được tạo ra đáp ứng với mục tiêu của khách hàng và các bên liên quan một cách trực tiếp. Với dự định là giảm các lãng phí về nguồn lực và tối đa khả năng đạt được kết quả. Kết quả tạo ra là:

  • Chuyển giao sản phẩm đến điểm bàn giao nhanh chóng,
  • Ngăn những sai sót trong kết quả hoặc nhận ra chúng sớm để tránh hoặc giảm nhu cầu làm lại hoặc bỏ đi

Mục tiêu của hoạt động chất lượng là giống nhau cho dù xử lý trong bất kỳ tình huống nào như yêu cầu đã rõ hoặc yêu cầu tăng dần hoặc chuyển giao liên tục.

Icon email Icon phone Icon message Icon zalo