Từ điển quản lý

Principle 10 in project management

Nguyên tắc 10 quản lý dự án?

Nguyên tắc 10: Tối ưu hóa xử lý rủi ro

Liên tục đánh giá mức độ rủi ro, cả cơ hội và nguy cơ, để tối ưu tác động tích cực và giảm tác động tiêu cực đến dự án và kết quả dự án.

Đánh giá rủi ro riêng lẻ và rủi ro chung của toàn dự án. Rủi ro có thể là cơ hội hoặc nguy cơ. Rủi ro có thể nhận diện liên tục trong suốt dự án. Thái độ, khẩu vị, và ngưỡng rủi ro ảnh hưởng đến cách xử lý rủi ro. Xử lý rủi ro nên phù hợp với mức độ nghiêm trọng rủi ro, hiệu quả chi phí, khả thi trong bối cảnh dự án, đồng ý bởi bên liên quan, sở hữu bởi người có trách nhiệm thực hiện.

Rủi ro là 1 sự kiện hoặc điều kiện không chắc chắn, nếu xảy ra, có thể có ảnh hưởng tiêu cực hoặc tích cực đến 1 hoặc nhiều mục tiêu. Rủi ro được nhận diện có thể hoặc không thể hiện thực trong 1 dự án. Nhóm dự án nỗ lực để nhận diện và đánh giá các rủi ro xuất hiện hoặc đã biết, cả bên trong lẫn ngoài dự án, trong suốt vòng đời dự án.

Nhóm dự án tìm cách tối ưu cơ hội và giảm nguy cơ. Nguy cơ có thể tạo ra những sự cố như trễ, vượt chi phí, lỗi kỹ thuật, thất bại, mất uy tín. Cơ hội có thể dẫn đến lợi ích như là giảm thời gian và chi phí, tăng kết quả, tăng thị phần, và tăng uy tín.

Nhóm dự án cũng quản lý rủi ro tổng quan dự án. Rủi ro tổng quan ảnh hưởng đến sự không chắc chắn của toàn dự án. Rủi ro tổng quan đến từ tất cả các nguồn không chắc chắn, bao gồm các rủi ro riêng lẻ, và thể hiện ảnh hưởng đến bên liên quan về sự sai lệch trong kết quả dự án, bao gồm cả tiêu cực và tích cực. Quản lý rủi ro tổng thể nhằm mục đích giữ sai lệch giữa án trong giới hạn cho phép. Chiến lược quản lý bao gồm giảm các nhân tố gây ra nguy cơ, thúc đẩy nhân tố của cơ hội, và tối đa khả năng đạt được mục tiêu chung của dự án.

Thành viên nhóm dự án gắn kết với các bên liên quan để hiểu về khẩu vị và ngưỡng rủi ro của họ. Khẩu vị rủi ro mô tả mức độ không chắc chắn 1 tổ chức và cá nhân sẵn sàng để chấp nhận với mong đợi của 1 phần thưởng. Ngưỡng rủi ro là đánh giá sai số chấp nhận xung quanh mục tiêu để phản ánh khẩu vị rủi ro của tổ chức và bên liên quan. Ngưỡng rủi ro phản ánh khẩu vị rủi ro. Vì vậy, 1 ngưỡng rủi ro +/-5% xung quanh mục tiêu chi phí phản ánh khẩu vị rủi ro thấp hơn so với ngưỡng rủi ro +/-10%. Khẩu vị rủi ro và ngưỡng rủi ro hình thành ra các thức nhóm dự án điều hướng rủi ro trong dự án.

Rủi ro có thể tồn tại bên trong doanh nghiệp, danh mục, chương trình, dự án, và sản phẩm. Dự án có thể là 1 thành phần của 1 chương trình trong đó rủi ro có thể tăng hoặc giảm lợi ích nhận ra, và, giá trị. Dự án có thể là 1 thành phần của danh mục của những công việc liên quan hoặc không liên quan trong đó rủi ro có thể tăng hoặc giảm giá trị tổng quan của danh mục và hiện thực mục tiêu của doanh nghiệp.

Các tổ chức và nhóm dự án sử dụng đánh giá rủi ro nhất quán, lập kế hoạch, và hiện thực rủi ro chủ động thường có được hiệu quả chi phí ít hơn so với sử lý sự cố thụ động.

Icon email Icon phone Icon message Icon zalo