Từ điển quản lý

Project Scope Statement

Mô tả phạm vi công việc dự án là gì?

Mô tả phạm vi công việc dự án (Project Scope Statement) là việc mô tả phạm vi dự án (project scope), kết quả đầu ra chính (major deliverables), giả định (assumptions), và ràng buộc (constraints).

Mô tả phạm vi công việc dự án là lập tài liệu cho toàn bộ phạm vi bao gồm phạm vi dự án và phạm vi sản phẩm (project and product scope). Nó cũng mô tả kết quả đầu ra của dự án chi tiết. Tài liệu này giúp có sự hiểu biết chung về phạm vi dự án giữa các bên liên quan trong dự án. Nó có thể chứa những ngoại lệ (exclusion) để quản lý sự mong đợi các bên liên quan.

Tài liệu cho phép nhóm dự án thực hiện lập kế hoạch chi tiết, hướng dẫn thực hiện công việc dự án, và đưa ra baseline để đánh giá sự thay đổi hoặc thêm công việc nếu cần. Mức độ chi tiết của mô tả phạm vi công việc dự án giúp xác định ra nhóm dự án kiểm soát phạm vi công việc tổng thể dự án tốt hay không.

Mô tả phạm vi công việc dự án, hoặc là trực tiếp hoặc là tham khảo đến tài liệu khác, có thể bao gồm:

- Mô tả về phạm vi sản phẩm - làm rõ tính chất của sản phẩm, dịch vụ, hoặc kết quả đã được mô tả trong điều lệ dự án hoặc tài liệu yêu cầu (requirements documentation)

- Kết quả (Deliverables) - những sản phẩm, dịch vụ, năng lực cần tạo ra để hoàn thành quy trình, giai đoạn, hoặc dự án.

- Điều kiện chấp nhận (Acceptance criteria) - tập các điều kiện cần phải đáp ứng khi chuyển giao sản phẩm.

- Ngoại lệ dự án (project exclusions) - xác định ra các ngoại lệ ngoài dự án, giúp quản lý sự mong đợi của các bên liên quan.

Các thành phần của mô tả công việc dự án bao gồm 

- Mô tả phạm vi dự án tăng dần (Project scope description - progressively elaborated)

- Kết quả đầu ra dự án (Project deliverables)

- Điều kiện chấp nhận (Acceptance criteria)

- Ngoại lệ dự án (Project exclusions).

Icon email Icon phone Icon message Icon zalo