Từ điển quản lý

Requirements Traceability Matrix

Ma trận theo dõi yêu cầu là gì?

Ma trận theo dõi yêu cầu (Requirements traceability matrix) là một lưới giúp liên kết các yêu cầu sản phẩm (product requirments) từ nguồn gốc của chúng với các kết quả dự án (deliverables). Việc hiện thực ma trận này giúp đảm bảo mỗi yêu cầu tạo ra được giá trị kinh doanh bằng việc liên kết với mục tiêu dự án và mục tiêu kinh doanh. Nó là phương tiện để theo dõi yêu cầu trong quá trình dự án, giúp đảm bảo yêu cầu được phê duyệt trong tài liệu được chuyển giao vào cuối dự án. Và cuối cùng, nó đưa ra một cấu trúc để giúp quản lý sự thay đổi về phạm vi sản phẩm (product scope).

Theo dõi yêu cầu có thể bao gồm:

- Nhu cầu kinh doanh, cơ hội, mục đích, mục tiêu

- Mục tiêu dự án;

- Phạm vi dự án (project scope) và kết quả phân rã công việc WBS deliverables;

- Thiết kế sản phẩm;

- Phát triển sản phẩm;

- Chiến lược kiểm thử và các kịch bản (scenarios);

- Các yêu cầu từ chung đến chi tiết.

Các thuộc tính tương ứng với mỗi yêu cầu có thể được lưu trữ trong ma trận theo dõi yêu cầu. Những thuộc tính này giúp xác định các thông tin quan trọng về yêu cầu. Những thuộc tính cụ thể sử dụng trong ma trận này bao gồm: mã số duy nhất, mô tả văn bản về yêu cầu, cơ sở để đưa ra kết luận, người sở hữu, nguồn gốc, độ ưu tiên, phiên bản (version), trạng thái hiện tại (active, deferred, added, approved, assgined, completed), và ngày. Những thuộc tính thêm vào để đảm bảo yêu cầu đã đáp ứng với sự hài lòng của các bên liên quan như: sự ổn định, phức tạp, điều kiện chấp nhận.

Icon email Icon phone Icon message Icon zalo