Từ điển quản lý

Precedence Diagraming Method

Lập sơ đồ trình tự là gì?

Phương pháp lập sơ đồ trình tự (Precedence Diagraming Method - PDM) là kỹ thuật được sử dụng để tạo ra mô hình tiến độ trong đó các hoạt động được trình bày bằng các điểm giao (node) và được liên kết với nhau bởi một trong các mối quan hệ logic chỉ ra trình tự các hoạt động được thực hiện.

Có 4 loại phụ thuộc trong quan hệ logic. 

- Finish-to-start (FS). Quan hệ này chỉ ra công việc sau không thể bắt đầu cho đến khi công việc trước đó hoàn thành. Ví dụ, việc cài đặt và vận hành hệ thống trên máy tính không thể bắt đầu nếu phần cứng chưa được lắp ráp

- Finish-to-finish (FF). Quan hệ này chỉ ra công việc sau không thể kết thúc cho đến khi công việc trước kết thúc. Ví dụ, viết tài liệu (công việc trước) được yêu cầu kết thúc trước khi chỉnh tài liệu (công việc sau) kết thúc.

- Start-to-start (SS). Quan hệ trong đó công việc sau không thể bắt đầu cho đến khi công việc trước bắt đầu. Ví dụ, cấp bê tông không thể bắt đầu cho đến khi công việc đổ móng bắt đầu.

- Start-to-finish (SF). Quan hệ trong đó công việc sau không thể kết thúc cho đến khi công việc trước bắt đầu. Ví dụ, hệ thống thanh toán mới phải bắt đầu trước khi hệ thống thanh toán cũ kết thúc.

Icon email Icon phone Icon message Icon zalo