Từ điển quản lý

Leadership vs management skills

Kỹ năng lãnh đạo và kỹ năng quản lý khác nhau thế nào?

Khái niệm lãnh đạo (leadership) và quản lý (management) được sử dụng thường xuyên thay thế nhau. Tuy nhiên, nghĩa của chúng không tương tự nhau. 

Khái niệm quản lý (management) gắn chặt với việc chỉ đạo người khác thực hiện 1 công việc sử dụng một tập các hành vi mong muốn. Ngược lại, lãnh đạo (leadership) chỉ đến việc làm việc với người khác thông qua thảo luận hoặc tranh luận để hướng dẫn họ thực hiện công việc. 

Phương pháp lựa chọn khác nhau về hành vi, tự nhận thức, và vai trò. Giữa lãnh đạo và quản lý có sự khác nhau như so sánh bên dưới. Một nhà quản lý nên sở hữa cả hai kỹ năng quản lý và lãnh đạo để có thể thành công. Kỹ năng quan trọng là tìm được sự cân bằng trong mỗi tình huống, gọi là phong cách lãnh đạo (leadership style).

Quản lý Lãnh đạo
Chỉ đạo bằng cách sử dụng quyền lực do vị trí mang lại Hướng dẫn, ảnh hưởng, và hợp tác sử dụng quyền lực do mối quan hệ
Duy trì Phát triển
Quản trị Đổi mới
Tập trung vào hệ thống và cấu trúc Tập trung vào mối quan hệ với con người
Dựa vào các kiểm soát truyền cảm hứng, niềm tin
tập trung vào mục tiêu ngắn hạn tập trung vào tầm nhìn dài hạn
Đặt câu hỏi thế nào và khi nào Đặt câu hỏi cái gì và tại sao
Tập trung vào hiệu quả cuối cùng Tập trung vào tầm nhìn
Chấp nhận trạng thái hiện tại Thách thức trạng thái hiện tại
Làm công việc một cách chính xác Lựa chọn việc để làm
Tập trung vào vận hành và giải quyết sự cố Tập trung vào tầm nhìn, sự phù hợp, động lực, và cảm hứng


 

Icon email Icon phone Icon message Icon zalo