Từ điển quản lý

Perform Integrated Change Control

Kiểm soát sự thay đổi dự án là gì?

Kiểm soát sự thay đổi tích hợp (Perform Integrated Change Control) là quy trình rà soát tất cả các yêu cầu thay đổi; phê duyệt các thay đổi và quản lý theo đổi về kết quả, tài liệu dự án, và kế hoạch dự án; truyền thông các quyết định. Quy trình này rà soát tất cả các yêu cầu về thay đổi về tài liệu, kết quả, hoặc kế hoạch quản lý dự án để xác định giải pháp cho đề xuất thay đổi đó. Lợi ích của quy trình này là cho phép lập tài liệu thay đổi trong dự án để được xem xét trong mối liên hệ tích hợp trong khi chỉ ra rủi ro dự án tổng thể, thường xảy ra từ thay đổi nếu không xem xét đến mục tiêu tổng quan hoặc các kế hoạch khác. Quy trình này được thực hiện xuyên suốt trong dự án.

Quy trình kiểm soát thay đổi dự án được triển khai từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc dự án và trách nhiệm cuối cùng thuộc về giám đốc dự án. Yêu cầu thay đổi có thể tác động đến công việc phạm vi sản phẩm (product scope), cũng như các thành phần kế hoạch và tài liệu khác trong dự án. Thay đổi có thể được nêu ra bởi bất kỳ các bên liên quan nào trong dự án và có thể xảy ra bất kỳ lúc nào trong vòng đời dự án. Mức độ áp dụng về kiểm soát thay đổi phụ thuộc và lĩnh vực ứng dụng, mức độ phức tạp của dự án, yêu cầu hợp đồng, và bối cảnh và môi trường dự án.

Trước khi baseline được thiết lập, thay đổi không cần kiểm soát một cách chính thức trong quy trình này. Khi baseline được xác lập, yêu cầu thay đổi sẽ phải thông qua quy trình này. Về quy tắc chung, kế hoạch quản lý cấu hình của mỗi dự án phải được xác lập và chỉ ra tài liệu nào cần phải có để kiểm soát về cấu hình. Bất kỳ sự thay đổi trong thành phần nào của cấu hình phải được kiểm soát một cách chính thức và yêu cầu đề xuất thay đổi.

Mặc dù các thay đổi có thể bắt đầu bằng lời nói, chúng nên được ghi chép lại và đi vào quy trình quản lý thay đổi và hệ thống quản lý cấu hình. Những yêu cầu thay đổi có thể yêu cầu thông tin về tác động đến tiến độ và chi phí trước khi được phê duyệt. Bất kỳ sự thay dổi nào có thể tác động đến baseline của dự án, nên quy trình kiểm soát sự thay đổi là luôn cần thiết. Tất cả các yêu cầu thay đổi được lập tài liệu cần phải được phê duyệt, từ chối bởi cá nhân có trách nhiệm, thường là sponsor hoặc là giám đốc dự án. Cá nhân có trách nhiệm này phỉa được nhận diện trong kế hoạch quản lý dự án bởi thủ tục của tổ chức.

Khi được yêu cầu, quy trình kiểm soát thay đổi bao gồm ban kiểm soát thay đổi (CCB), là một nhóm chính thức có trách nhiệm rà soát, đánh giá, phê duyệt, từ chối thay đổi đối với dự án, lưu và truyền thông các quyết định này. Các đề xuất thay đổi được phê duyệt có thể yêu cầu dự báo lại chi phí mới hoặc yêu cầu mới, thứ tự hoạt động, tiến độ, nguồn lực, và phân tích rủi ro. Những thay đổi này có thể yêu cầu điều chỉnh kế hoạch quản lý dự án hoặc tài liệu dự án. Khách hàng và sponsor có thể yêu cầu phê duyệt cho những thay đổi sau khi CCB đã phê duyệt, ngoại trừ nó là một phần của CCB.

Các thành phần quan trọng của quy trình:

- Kế hoạch quản lý dự án (project management plan)

- Tài liệu dự án (project documents)

- Báo cáo kết quả công việc (work performance reports)

- Yêu cầu thay đổi (change requests)

- Yêu tố môi trường doanh nghiệp 

- Tài sản quy trình tổ chức

- Các công cụ kiểm soát thay đổi

- Công cụ phân tích

- Ra quyết định

- Thay đổi được phê duyệt

- Kế hoạch được cập nhật

- Tài liệu được cập nhật.

Icon email Icon phone Icon message Icon zalo