Từ điển quản lý

ABC inventory control

ABC inventory control is a method of ranking items by their importance, as focusing on the most important items is crucial when resources are limited. Criteria for deter- mining item importance in include annual cost, annual usage, revenue generated, and usage by priority customers. In a typical situation, about 20 percent of items make up 80 percent of the yearly cost and become A items. Another 30 percent of the items make up 15 percent of the cost and become B items. C items make up the remaining 50 percent of items and consume only the remaining 5 percent of the cost. In ABC inventory control, A items are carefully managed and ordered frequently to minimize investment; less time and resources are devoted to the B items; a very low amount of time and resources are dedicated to the C items.

ABC Inventory control also is used in cycle counting. For example, the A items are counted often—once per month, for example. The B items are counted less often— once per calendar quarter, for example. The C items may be counted even less often— once per year, for example.

Kiểm soát hàng tồn kho ABC là gì?

Kiểm soát hàng tồn kho ABC là một phương pháp xếp hạng các mặt hàng theo mức độ quan trọng của chúng, vì việc tập trung vào các mặt hàng quan trọng nhất là rất quan trọng khi nguồn lực có hạn. Các tiêu chí để xác định tầm quan trọng của hạng mục khai thác bao gồm chi phí hàng năm, mức sử dụng hàng năm, doanh thu tạo ra và mức độ sử dụng của khách hàng ưu tiên. Trong một tình huống điển hình, khoảng 20% ​​mặt hàng chiếm 80% chi phí hàng năm và trở thành mặt hàng A. 30% mặt hàng khác chiếm 15% chi phí và trở thành mặt hàng B. C mặt hàng chiếm 50% mặt hàng còn lại và chỉ tiêu thụ 5% giá thành còn lại. Trong kiểm soát hàng tồn kho ABC, các mặt hàng A được quản lý cẩn thận và đặt hàng thường xuyên để giảm thiểu đầu tư; dành ít thời gian và nguồn lực hơn cho các hạng mục B; một lượng thời gian và tài nguyên rất thấp được dành cho các mục C.

Kiểm soát hàng tồn kho ABC cũng được sử dụng trong việc đếm chu kỳ. Ví dụ: các mục A được tính thường xuyên — chẳng hạn một lần mỗi tháng. Ví dụ: các mục B được đếm ít thường xuyên hơn— một lần mỗi quý lịch. Các mục C có thể được đếm ít thường xuyên hơn - chẳng hạn một lần mỗi năm.

Icon email Icon phone Icon message Icon zalo