Từ điển quản lý

Close project or phase

Kết thúc dự án là gì?

Kết thúc dự án hoặc giai đoạn (Close project or phase) là quy trình kết thúc tất cả các hoạt động cho dự án, hoặc hợp đồng. Lợi ích của quy trình này là thông tin về dự án hoặc giai đoạn được lưu trữ, kế hoạch công việc được hoàn thành, nguồn lực dự án được giải phóng cho các công việc mới. Quy trình này được thực hiện 1 lần hoặc và những điểm xác định trước trong dự án.

Khi kết thúc dự án, giám đốc dự án rà soát kế hoạch quản lý dự án để đảm bảo tất cả công việc dự án được hoàn chỉnh và rằng dự án đã đáp ứng các mục tiêu. Các hoạt động cần thiết tiến hành khi kết thúc dự án bao gồm:

- Các hoạt động cần thiết để thỏa mãn điều kiện kết thúc dự án hoặc giai đoạn;

- Đảm bảo tất cả các tài liệu và kết quả dự án được cập nhật và các vấn đề được giải quyết;

- Xác nhận việc chuyển giao và chấp nhận chính thức về kết quả bởi khách hàng;

- Đảm bảo tất cả chi phí được chi trả trong dự án;

- Đóng các tài khoản dự án;

- Phân bổ lại nhân sự;

- Giải quyết những nguyên liệu thừa;

- Phân bổ lại cơ sở vật chất, thiế bị, và nguồn lực khác;

- Báo cáo tổng kết về dự án theo chính sách của tổ chức.

- Xác nhận việc chấp thuận chính thức các công việc của nhà thầu;

- Kết thúc các tránh nhiệm bồi thường;

- Cập nhật hồ sơ để phản ánh kết quả cuối;

- Lưu thông tin để sử dụng cho tương lai;

- Quản lý chia sẻ tri thức và chuyển giao;

- Lưu thông tin dự án để sử dụng trong tương lai;

Quy trình kết thúc dự án cũng thiết lập thủ tục để điều tra và lập tài liệu lý do nếu dự án kết thúc sớm so với dự định. Để làm được việc này, giám đốc dự án cần có sự tham gia của tất cả các bên liên quan phù hợp trong quy trình.

Icon email Icon phone Icon message Icon zalo