Từ điển quản lý

Communications Management Plan

Kế hoạch truyền thông dự án là gì?

Kế hoạch quản lý truyền thông (communications management plan) là một thành phần của kế hoạch quản lý dự án trong đó mô tả các thức thông tin trong dự án được lập kế hoạch, cấu trúc, hiện thực, và giám sát thế nào cho hiệu quả. Kế hoạch chứa các thông tin sau:

- Yêu cầu truyền thông bên liên quan (Stakeholder communication requirements);

- Thông tin được truyền thông, bao gồm ngôn ngữ, hình thức, nội dung, mức độ chi tiết;

- Quy trình báo lên cấp cao hơn (Escalation processes);

- Lý do để phân phối thông tin đó;

- Khung thời gian và tần suất phân phối thông tin 

- Ai chịu trách nhiệm cho truyền thông 

- Ai chịu trách nhiệm về bảo mật

- Ai nhận thông tin

- Phương pháp và công nghệ

- Phương pháp cập nhật và điều chỉnh 

- Thuật ngữ chung

- Lưu đồ dòng thông tin

- Các ràng buộc khác về chính sách tổ chức, luật pháp, công nghệ

Icon email Icon phone Icon message Icon zalo