Từ điển quản lý

Plan Scope Management

Kế hoạch quản lý phạm vi công việc là gì?

Lập kế hoạch quản lý phạm vi công việc (Plan Scope Management) là quy trình tạo ra một kế hoạch quản lý công việc (scope management plan) lập tài liệu về cách phạm vi dự án (project scope) và phạm vi sản phẩm (product scope) được nhận ra, đánh giá, và kiểm soát như thế nào. Lợi ích của quy trình này là đưa ra hướng dẫn và hướng để quản lý phạm vi công việc trong toàn bộ dự án.

Kế hoạch quản lý phạm vi công việc (scope management plan) là một thành phần của dự án hoặc kế hoạch quản lý chương trình trong đó mô tả cách thức phạm vi được xác định, phát triển, và kiểm soát, đánh giá. Việc phát triển kế hoạch quản lý phạm vi công việc và chi tiết của phạm vi dự án bắt đầu với việc phân tích thông tin trong điều lệ (project charter), các thành phần kế hoạch mới nhất, hồ sơ lịch sử có trong tài sản quy trình tổ chức, và những nhân tố môi trường khác.

Icon email Icon phone Icon message Icon zalo