Từ điển quản lý

Kanban

Kanban là gì?

Kanban sử dụng trong ngữ cảnh của quản lý dự án Agile là thuật ngữ chỉ đến phương tiện để thiết kế, quản lý, và cải tiến dòng công việc (flow of work). Phương pháp này giúp tổ chức bắt đầu với dòng công việc hiện tại và tạo ra các thay đổi mang tính phát triển. Điều này thực hiện thông qua việc trực quan hóa dòng chảy công việc, giới hạn cac công việc đang tiến hành (work in progress), và stop starting và start finishing.

Phương pháp Kanban sử dụng tên kanban (trong sản xuất) - tín hiệu ảo để kiểm soát công việc đang tiến hành wip có những sản phẩm công việc vô hình. Thuật ngữ chung cho các hệ thống sử dụng kanban method là flow (dòng chảy) - phản ánh dòng công việc chảy liên tục qua hệ thống thay vì được tổ chức thành các hộp thời gian timebox riêng biệt.

Kanban có thể được sử dụng trong bất kỳ công việc tri thức nào, và có thể áp dụng trong bối cảnh khi công việc đến ở cách không dự báo được và hoặc khi nhóm dự án muốn triển khai nhanh nhất có thể khi sẵn sàng mà không cần phải chờ đợi hạng mục khác.

Vận dụng Kanban để cải tiến dịch vụ sẽ tạo ra được các giá trị:

- Minh bạch - chia sẻ thông tin sử dụng ngôn ngữ rõ ràng và trực tiếp để cải tiến dòng giá trị kinh doanh.

- Cân bằng - các phương diện khác nhau, quan điểm, và năng lực phải được cân bằng để đạt được hiệu quả.

- Hợp tác - Kanban được tạo ra để cải tiến cách mọi người phối hợp với nhau

- Tập trung vào khách hàng - Kaban nhằm mục đích tối ưu dòng giá trị cho khách hàng trong và ngoài hệ thống

- Dòng chảy - Công việc là 1 dòng chảy giả trị liên tục

- Lãnh đạo - Kỹ năng lãnh đạo là cần thiết ở mọi cấp độ để nhận ra việc cải tiến liên tục và tạo giá trị

-  Hiểu biết - Cá nhân và tổ chức tự nhận thức về điểm bắt đầu cần thiết để tiến lên và cải tiến

- Đồng thuận - Mọi người tham gia với hệ thông có sự cam kế để cải tiến và đồng ý tiến tới mục tiêu trong khi tôn trọng sự khác biệt và phương pháp khác.

- Tôn trọng - Giá trị, hiểu biết, và thể hiện sự quan tâm đến con người.

Icon email Icon phone Icon message Icon zalo