Từ điển quản lý

Iteration

Iteration là gì?

Iteration là một thuật ngữ sử dụng trong quản lý dự án Agile dùng để chỉ đến một khung thời gian (timebox) trong đó việc phát triển dự án được diễn ra, thời gian đó khác nhau với từng dự án khác nhau, nhưng thường là 1 đến 4 tuần và thường được cố định cho mỗi dự án cụ thể sau khi đã lựa chọn.

Một đặc điểm chính của các phương pháp Agile là bao gồm các vòng lặp (iteration), ngoại trừ phần tầm nhìn và kế hoạch tổng quan trước giai đoạn phát triển, và giai đoạn kết thúc cũng hết sức ngắn gọn sau đó.

Thông thường các vòng lặp đi chung với lịch làm việc hàng tuần, có thể bắt đầu vào thứ 2 và kết thúc vào thứ 6; việc này tăng tính thuận tiện hơn so với việc đưa ra các quy ước khác nhau. Độ dài cố định của mỗi iteration được tính toán dựa vào tốc độ (velocity) và lượng công việc còn lại, thường ước tính thời gian còn lại của dự án.

Trong Scrum thì iteration chỉ đến khái niệm sprint, nhưng hiện tại các nhóm dự án vẫn dùng đang xen iteration hoặc sprint. Trong XP thì iterations được gọi là "weekly cycles".

Icon email Icon phone Icon message Icon zalo