Từ điển quản lý

INVEST

INVEST là gì?

I.N.V.E.S.T. là một thuật ngữ trong quản lý dự án Agile giúp dễ nhở bộ các tiêu chí để đánh giá chất lượng của 1 user story. Nếu một story nào đó không đáp ứng tiêu chí đề ra, nhóm dự án phải làm lại nó, hoặc xem xét viết lại nó.

Một user story nên bao gồm:

- Independent (độc lập với tất cả những thứ khác)

- Negotiable (thương lượng được, không phải là hợp đồng cụ thể cho các tính năng)

- Valuable (có giá trị)

- Estimable (ước tính được một cách tốt tương đối)

- Smaill (vừa đủ nhó để phù hợp trong 1 lần lặp)

- Testable (kiểm tra được, về nguyên tắc)

Icon email Icon phone Icon message Icon zalo