Từ điển quản lý

Work Package là gì?

The work defined at the lowest level of the work breakdown structure for which cost and duration are estimated and managed.

Gói công việc

Công việc được xác định ở cấp thấp nhất của cấu trúc phân chia công việc mà chi phí và thời gian được ước tính và quản lý.

Icon email Icon phone Icon message Icon zalo