Từ điển quản lý

Project Phase

Giai đoạn dự án là gì?

Giai đoạn dự án (project phase) là một tập hợp các hoạt động dự án có liên quan một các logic để hoàn thành một hoặc nhiều các kết quả của dự án. Các giai đoạn (phase) trong một vòng đời (life cycle) dự án có thể có những thuộc tính khác nhau. Thuộc tính (attributes) có thể được đánh giá và duy nhất đối với mỗi giai đoạn (phase) của dự án.

Ví dụ, các thuộc tính có thể là: tên (phase A, phase B,..); số (3 giai đoạn, 5 giai đoạn); thời gian (1 tuần, 1 tháng, 3 tháng); yêu cầu nguồn lực (con người, máy móc, thiết bị); điều kiện tiến hành (tài liệu được phê duyệt, tài liệu chi tiết hoàn thành); điều kiện kết thúc (tài liệu phê duyệt, tài liệu hoàn chỉnh, kết quả hoàn chỉnh).

Nhiều dự án có thể được phân chia thành nhiều giai đoạn (phase) hoặc các thành phần con (subcomponents). Ví dụ một số giai đoạn như: giai đoạn phát triển ý niệm, nghiên cứu khả thi, yêu cầu khách hàng, phát triển giải pháp, thiết kế, thi công, kiểm thử, ...

Việc sử dụng nhiều giai đoạn sẽ giúp có các quản lý sâu hơn về dự án. Nó cũng cho cơ hội để đánh giá kết quả dự án và có những hành động khắc phục hoặc ngăn ngừa cần thiết trong từng giai đoạn.

Icon email Icon phone Icon message Icon zalo