Từ điển quản lý

Epic

Epic là gì?

Epic là một thuật ngữ trong phương pháp quản lý dự án Agile chỉ đến 1 câu chuyện người dùng lớn (large user story) mà không thể chuyển giao trong 1 vòng lặp đã xác định hoặc là đủ lớn để có thể chia chẻ thành các user stories nhỏ hơn.

Các trình bày epic cũng sử dụng hình thức giống như trình bày user story (ví dụ: As a, I want, So that or In order to, As a, I want). Một số nhóm dự án khác thể hiện epic dưới dạng nhưng cụm phát biểu ngắn (short phrase).

Epics cho phép nhóm dự án theo dõi nhưng ý tưởng lớn, chưa chi tiết trong backlog mà không cần phải tạo ra quá nhiều hạng mục cho backlog đó. Nhóm có thể ghi chép những ý tưởng lớn và mơ hồ vào trong backlog và làm rõ nếu cần sau đó trong backlog refinement.

Epic cũng cho phép nhóm dự án tạo ra một phân rã về các hạng mục backlog trong đó epic thể hiện một ý tưởng ban đầu liên quan đến một nhu cầu kết quả cụ thể. Các user stories tương ứng với epic thể hiện nhiều phương diện giải pháp mà nhóm dự án cần thực hiện, hoặc các giải pháp cần thiết để đáp ứng nhu cầu.

Khái niệm themes có thể được sử dụng cho 1 nhóm các user stories có cùng chủ đề. Khái niệm themes được dùng để nhóm các user stories đã được xác định một cách rời rạc trước đó và có thể được sử dụng để lọc hoặc sắp xếp để quyết định user stories nào sẽ nhóm lại trong 1 sprint cụ thể.

Icon email Icon phone Icon message Icon zalo