Từ điển quản lý

Work Performance Data là gì?

The raw observations and measurements identified during activities being performed to carry out the project work.

Dữ liệu hiệu suất công việc

Các quan sát thô và các phép đo được xác định trong các hoạt động đang được thực hiện để thực hiện công việc của dự án.

Icon email Icon phone Icon message Icon zalo