Từ điển quản lý

Project

Dự án là gì?

Dự án (project) là một nỗ lực có thời hạn được thực hiện để tạo ra sản phẩm, dịch vụ, hoặc kết quả. 

Các dự án được thực hiện để đáp ứng mục tiêu bằng cách tạo ra các kết quả (deliverables). Kết quả được định nghĩa là bất kỳ sản phẩm được kiểm tra, kết quả, năng lực thực hiện 1 dịch vụ được tạo ra sau quá trình thực hiện của 1 quy trình, giai đoạn hoặc dự án. Kết quả dự án có thể hữu hình hoặc vô hình. 

Ví dụ một vài kết quả dự án như: 

- Một bộ phận hỗ trợ cho phân phối hoặc sản xuất của một công ty sản xuất

- Một phần mềm ứng dụng

- Một kết quả nghiên cứu xu thể của khách hàng trong một lĩnh vực nào đó

- Sáp nhập 2 công ty

- Cải tiến quy trình trong tổ chức

- Xây dựng cơ sở hạ tầng.

Các dự án có thể được thực hiện ở nhiều cấp độ như từ 1 cá nhân đến nhóm, từ 1 tổ chức đến nhiều tổ chức có thể tham gia vào 1 dự án. 

Dự án giúp tạo ra sự thay đổi cho tổ chức. Về góc độ kinh doanh, dự án sẽ giúp tổ chức chuyển đổi từ trạng thái hiện tại (current state) sang trạng thái tương lai (future state) để đạt được mục tiêu cụ thể nào đó.

Dự án (project) cũng gúp tổ chức tạo ra giá trị. Giá trị là những lợi ích có thể định lượng từ công việc kinh doanh. Lợi ích có thể vô hình, hữu hình, hoặc cả hai. Giá trị dự án chỉ đến lợi ích mà kết quả của một dự án cụ thể mang lại cho các bên liên quan. Ví dụ, tài sản, vốn cổ đông, thị phần, thương hiệu, uy tín, .
 

Icon email Icon phone Icon message Icon zalo