Từ điển quản lý

Standard 1110 – Organizational Independence

 

Độc lập tổ chức của kiểm toán nội bộ là gì?

Trưởng kiểm toán nội bộ điều hành phải báo cáo với một cấp trong tổ chức cho phép hoạt động kiểm toán nội bộ hoàn thành trách nhiệm của mình. Trưởng kiểm toán nội bộ phải xác nhận với hội đồng quản trị, ít nhất là hàng năm, về tính độc lập về mặt tổ chức của hoạt động kiểm toán nội bộ.

Tính độc lập của tổ chức đạt được một cách hiệu quả khi trưởng kiểm toán điều hành báo cáo về mặt chức năng cho hội đồng quản trị. Ví dụ về báo cáo chức năng cho hội đồng quản trị liên quan đến hội đồng quản trị:

  • Thông qua Điều lệ kiểm toán nội bộ.
  • Phê duyệt kế hoạch kiểm toán nội bộ dựa trên rủi ro.
  • Phê duyệt ngân sách kiểm toán nội bộ và kế hoạch nguồn lực.
  • Nhận thông tin liên lạc từ trưởng nhóm kiểm toán nội bộ về kết quả hoạt động kiểm toán nội bộ so với kế hoạch và các vấn đề khác.
  • Thông qua các quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm Trưởng kiểm toán nội bộ.
  • Phê duyệt thù lao của Trưởng kiểm toán nội bộ.
  • Thực hiện các cuộc phỏng vấn phù hợp với ban quản lý và trưởng nhóm kiểm toán nội bộ để xác định liệu có những hạn chế về phạm vi hoặc nguồn lực không phù hợp hay không.

Chuẩn mực yêu cầu trưởng kiểm toán nội bộ (CAE) báo cáo với một cấp trong tổ chức cho phép kiểm toán nội bộ hoàn thành trách nhiệm của mình. Do đó, cần xem xét cơ cấu tổ chức và tuyến giám sát/báo cáo giám sát của kiểm toán nội bộ để đảm bảo tính độc lập của tổ chức.

CAE không chỉ xác định vị trí kiểm toán nội bộ trong tổ chức, các mối quan hệ báo cáo của CAE, hoặc bản chất của sự giám sát của hội đồng quản trị hoặc quản lý cấp cao; CAE cần sự giúp đỡ từ hội đồng quản trị và quản lý cấp cao để giải quyết các vấn đề này một cách hiệu quả. Thông thường, CAE, hội đồng quản trị và quản lý cấp cao đạt được sự hiểu biết chung về trách nhiệm, quyền hạn và kỳ vọng của kiểm toán nội bộ, cũng như vai trò của hội đồng quản trị và quản lý cấp cao trong việc giám sát kiểm toán nội bộ. Nói chung, điều lệ kiểm toán nội bộ ghi lại các quyết định đạt được về vị trí tổ chức và dòng báo cáo.

Việc CAE nhận thức được các yêu cầu quy định đối với cả định vị kiểm toán nội bộ và dòng báo cáo CAE cũng có thể hữu ích.

Như đã lưu ý ở trên, CAE làm việc với hội đồng quản trị và quản lý cấp cao để xác định vị trí kiểm toán nội bộ của tổ chức, bao gồm các mối quan hệ báo cáo của CAE. Để đảm bảo tính độc lập hiệu quả của tổ chức, CAE có một kênh báo cáo chức năng trực tiếp cho hội đồng quản trị. Nói chung, CAE cũng có một dòng báo cáo hành chính, cho một thành viên của ban quản lý cấp cao.

Một dòng báo cáo chức năng cho hội đồng quản trị cung cấp cho CAE quyền truy cập trực tiếp vào hội đồng quản trị đối với các vấn đề nhạy cảm và cho phép đủ trạng thái tổ chức. Nó đảm bảo rằng CAE có quyền truy cập không hạn chế vào hội đồng quản trị, thường là cấp quản trị cao nhất trong tổ chức.

Giám sát chức năng đòi hỏi hội đồng quản trị phải tạo ra các điều kiện làm việc thích hợp để cho phép hoạt động kiểm toán nội bộ độc lập và hiệu quả. Như đã lưu ý, hội đồng quản trị chịu trách nhiệm phê duyệt điều lệ kiểm toán nội bộ, kế hoạch kiểm toán nội bộ, kế hoạch ngân sách và nguồn lực, đánh giá và trả lương cho CAE, cũng như bổ nhiệm và miễn nhiệm CAE. Ngoài ra, hội đồng quản trị giám sát khả năng hoạt động độc lập của kiểm toán nội bộ. Nó làm như vậy bằng cách đặt câu hỏi cho CAE và các thành viên của ban quản lý về phạm vi kiểm toán nội bộ, giới hạn nguồn lực hoặc các áp lực hoặc cản trở khác đối với kiểm toán nội bộ.

Các CAE nhận thấy mình có một hội đồng quản trị không đảm nhận các nhiệm vụ giám sát chức năng quan trọng này có thể chia sẻ Tiêu chuẩn 1110 và các thông lệ quản trị được đề xuất — bao gồm trách nhiệm của hội đồng quản trị — với hội đồng quản trị để theo đuổi mối quan hệ chức năng bền chặt hơn theo thời gian.

Để tạo điều kiện giám sát hội đồng quản trị, CAE thường xuyên cung cấp cho hội đồng quản trị các thông tin cập nhật về hiệu suất, thường là tại các cuộc họp hàng quý của hội đồng quản trị. Thông thường, CAE tham gia xây dựng chương trình họp hội đồng quản trị và có thể lập kế hoạch dành đủ thời gian để thảo luận về hoạt động kiểm toán nội bộ liên quan đến kế hoạch cũng như các vấn đề khác, bao gồm cả những phát hiện chính hoặc rủi ro mới nổi cần sự chú ý của hội đồng quản trị. Ngoài ra, để đảm bảo rằng tính độc lập của tổ chức được thảo luận hàng năm, theo yêu cầu của tiêu chuẩn này, CAE thường sẽ tạo một mục chương trình nghị sự của ban thường trực cho một cuộc họp hội đồng cụ thể mỗi năm.

Nói chung, CAE cũng có một dòng báo cáo hành chính cho quản lý cấp cao, điều này tiếp tục cho phép tầm vóc và thẩm quyền cần thiết của kiểm toán nội bộ hoàn thành trách nhiệm. Ví dụ: CAE thường không báo cáo cho người kiểm soát, người quản lý kế toán hoặc người quản lý chức năng cấp trung. Để nâng cao tầm vóc và uy tín, IIA khuyến nghị CAE nên báo cáo hành chính cho giám đốc điều hành (CEO) để CAE rõ ràng ở vị trí cấp cao, có thẩm quyền thực hiện nhiệm vụ mà không bị cản trở.

Có một số tài liệu có thể chứng minh sự phù hợp với tiêu chuẩn này, bao gồm điều lệ kiểm toán nội bộ và điều lệ ủy ban kiểm toán, mô tả các nhiệm vụ giám sát của ủy ban kiểm toán. Mô tả công việc và đánh giá hiệu suất của CAE sẽ lưu ý các mối quan hệ báo cáo và giám sát giám sát. Nếu có, tài liệu tuyển dụng của CAE có thể bao gồm người đã phỏng vấn CAE và ai đã đưa ra quyết định tuyển dụng. Ngoài ra, hướng dẫn chính sách kiểm toán nội bộ đề cập đến các chính sách như yêu cầu về tính độc lập và giao tiếp với hội đồng quản trị hoặc sơ đồ tổ chức với các trách nhiệm báo cáo có thể chứng minh sự phù hợp. Báo cáo của Hội đồng quản trị, biên bản cuộc họp và chương trình nghị sự có thể chứng minh rằng kiểm toán nội bộ đã truyền đạt một cách thích hợp các mục như kế hoạch kiểm toán nội bộ, ngân sách và hiệu quả hoạt động, cũng như tình trạng độc lập của tổ chức.

Icon email Icon phone Icon message Icon zalo