Từ điển quản lý

Definition of Ready

Definition of Ready là gì?

Definition of Ready là một thuật ngữ trong phương pháp quản lý dự án Agile chỉ đến các tiêu chí (criteria) được nhóm dự án thể hiện rõ ràng rằng 1 user story phải đáp ứng trước khi được chấp thuận vào 1 vòng lặp tiếp theo.

Lợi ích của Definition of Ready là giúp tránh bắt đầu công việc trên một tính năng mà không có tiêu chí định nghĩa rõ ràng về sự sẵn sàng là gì, có thể dẫn tới tốn chi phí để thảo luận và làm lại. 

Definition of Ready (định nghĩa về sự sẵn sàng) và Definition of Done (định nghĩa về sự hoàn thành) giúp nhóm dự án trực quan hơn về các tiêu chí khi triển khai dự án Agile.

Icon email Icon phone Icon message Icon zalo