Từ điển quản lý

Project Success Measure

Đánh giá sự thành công dự án là gì?

Một trong những thách thức của quản lý dự án là xác định xem dự án có thành công hay là không. Theo cách trước đây, các thước đo quản lý dự án như thời gian, chi phí, công việc, và chất lượng là những nhân tố thành công quan trọng nhất dể đánh giá sự thành công của dự án. Gần đây, định nghĩa về sự thành công của dự án chỉ ra theo hướng dạt được mục tiêu. Các bên liên quan trong dự án có thể có ý tưởng khác nhau về sự thành công của dự án và các nhân tố nào là quan trọng nhất. Trong dự án, cần thiết phải lập tài liệu rõ ràng về mục tiêu dự án và lựa chọn mục tiêu nào để đo. Các câu hỏi mà các bên liên quan quan trọng và giám đốc dự án cần trả lời là:

- Dự án thành công là như thế nào?

- Làm thế nào để đo được sự thành công?

- Nhân tố nào ảnh hưởng đến sự thành công?

Các câu hỏi trên phải được lập tài liệu và đồng thuận bởi các bên liên quan và giám đốc dự án. Sự thành công của dự án bao gồm các tiêu chí có liên kết với chiến lược của công ty và tạo ra kết quả kinh doanh. Ví dụ:

- Hoàn thành kế hoạch quản lý lợi ích dự án (project benefits management plan);

- Đáp ứng thước đo tài chính đã được đồng thuận trong tình huống kinh doanh (business case). Những thước đo tài chính này có thể là: Net present value (NPV), Return on investment (ROI), Internal rate of return (IRR), Payback period (PBP), và Benefit-cost ratio (BCR).

- Đáp ứng các mục tiêu phi tài chính của tình huống kinh doanh

- Hoàn thành việc chuyển đổi tổ chức từ trạng thái hiện tại sang trạng thái mong muốn của tương lai

- Hoàn thành các điều kiện của hợp đồng

- Đáp ứng mục tiêu, mục đích, chiến lược của tổ chức

- Đạt được sự hài lòng của các bên liên quan

- Tích hợp kết quả dự án vào trong môi trường vận hành của tổ chức

- Đạt được chất lượng như đã thỏa thuận

Icon email Icon phone Icon message Icon zalo