Từ điển quản lý

Đánh giá nội bộ hoạt động kiểm toán nội bộ là gì?

Đánh giá nội bộ hoạt động kiểm toán nội bộ là gì?

Đánh giá nội bộ phải bao gồm:

 • Giám sát liên tục hiệu quả của hoạt động kiểm toán nội bộ.
 • Tự đánh giá định kỳ hoặc đánh giá của những người khác trong tổ chức có đầy đủ kiến thức về thực hành kiểm toán nội bộ.

Giám sát liên tục là một phần không thể thiếu trong hoạt động giám sát, xem xét và đo lường hàng ngày đối với hoạt động kiểm toán nội bộ. Giám sát liên tục được đưa vào các chính sách và thông lệ thường xuyên được sử dụng để quản lý hoạt động kiểm toán nội bộ và sử dụng các quy trình, công cụ và thông tin được coi là cần thiết để đánh giá sự tuân thủ Quy tắc Đạo đức và Chuẩn mực.

Đánh giá định kỳ được tiến hành để đánh giá sự tuân thủ Quy tắc Đạo đức và Tiêu chuẩn.

Kiến thức đầy đủ về thực hành kiểm toán nội bộ đòi hỏi ít nhất phải có sự hiểu biết về tất cả các yếu tố của Khuôn khổ thực hành nghề nghiệp quốc tế.

Như Chuẩn mực 1311 chỉ ra, trưởng nhóm kiểm toán nội bộ (CAE) chịu trách nhiệm đảm bảo rằng hoạt động kiểm toán nội bộ tiến hành đánh giá nội bộ bao gồm cả giám sát liên tục và tự đánh giá định kỳ. Các đánh giá nội bộ xác nhận rằng hoạt động kiểm toán nội bộ tiếp tục tuân thủ các Chuẩn mực Quốc tế về Thực hành Kiểm toán Nội bộ Chuyên nghiệp (Các Tiêu chuẩn) và Quy tắc Đạo đức của IIA. CAE hiểu rằng các đánh giá nội bộ tập trung vào việc cải tiến liên tục hoạt động kiểm toán nội bộ và liên quan đến việc giám sát hiệu quả và hiệu lực của nó.

Sổ tay Đánh giá Chất lượng của IIA cho Hoạt động Kiểm toán Nội bộ hoặc các hướng dẫn và công cụ tương đương có thể đóng vai trò là hướng dẫn để tiến hành đánh giá nội bộ.

Hai phần liên quan đến nhau của đánh giá nội bộ — giám sát liên tục và tự đánh giá định kỳ — cung cấp một cấu trúc hiệu quả cho hoạt động kiểm toán nội bộ để liên tục đánh giá sự tuân thủ của nó với Chuẩn mực và liệu kiểm toán viên nội bộ có áp dụng Quy tắc đạo đức hay không. Ngoài ra, chúng có thể cho phép xác định các cơ hội cải tiến.

Giám sát liên tục

Giám sát liên tục đạt được chủ yếu thông qua các hoạt động liên tục như lập kế hoạch và giám sát tham gia, thực hành công việc được tiêu chuẩn hóa, thủ tục giấy tờ và phê duyệt, đánh giá báo cáo, cũng như xác định bất kỳ điểm yếu hoặc lĩnh vực nào cần cải thiện và kế hoạch hành động để giải quyết chúng. Giám sát liên tục giúp CAE xác định liệu các quy trình kiểm toán nội bộ có mang lại chất lượng trên cơ sở từng cam kết hay không. Nói chung, việc giám sát liên tục diễn ra thường xuyên trong suốt cả năm thông qua việc thực hiện các thông lệ làm việc tiêu chuẩn. Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc này, CAE có thể xây dựng các mẫu cho kiểm toán viên nội bộ sử dụng trong suốt quá trình kiểm toán, đảm bảo tính nhất quán trong việc áp dụng Chuẩn mực.

Giám sát đầy đủ là yếu tố cơ bản của bất kỳ chương trình cải tiến và đảm bảo chất lượng nào (QAIP). Việc giám sát bắt đầu bằng việc lập kế hoạch và tiếp tục trong suốt các giai đoạn thực hiện và truyền thông của hợp đồng. Việc giám sát đầy đủ được đảm bảo thông qua việc đặt kỳ vọng, liên lạc liên tục giữa các kiểm toán viên nội bộ trong suốt quá trình kiểm toán và các thủ tục soát xét giấy tờ, bao gồm cả việc cá nhân chịu trách nhiệm giám sát các cuộc kiểm toán phê duyệt kịp thời. Hướng dẫn triển khai 2340 – Giám sát kiểm toán cung cấp thêm hướng dẫn về giám sát kiểm toán nội bộ.

Hướng dẫn triển khai cho loạt tiêu chuẩn sau cung cấp thêm hướng dẫn về cách thực hiện hợp đồng dịch vụ, từ lập kế hoạch dịch vụ cho đến phổ biến kết quả: 2200, 2300 và 2400.

Các cơ chế bổ sung thường được sử dụng để theo dõi liên tục bao gồm:

 • Danh sách kiểm tra hoặc công cụ tự động hóa để đảm bảo kiểm toán viên nội bộ tuân thủ các thông lệ và thủ tục đã thiết lập và để đảm bảo tính nhất quán trong việc áp dụng các tiêu chuẩn hoạt động.
 • Phản hồi từ khách hàng kiểm toán nội bộ và các bên liên quan khác về hiệu quả và hiệu quả của nhóm kiểm toán nội bộ. Phản hồi có thể được thu thập ngay sau khi tham gia hoặc trên cơ sở định kỳ (ví dụ: nửa năm một lần hoặc hàng năm) thông qua các công cụ khảo sát hoặc cuộc trò chuyện giữa CAE và ban quản lý.
 • Các chỉ số đo lường hiệu suất chính (KPI) của nhân viên và cam kết, chẳng hạn như số lượng kiểm toán viên nội bộ được chứng nhận trong đội ngũ nhân viên, số năm kinh nghiệm của họ trong lĩnh vực kiểm toán nội bộ, số giờ phát triển chuyên môn liên tục mà họ có được trong năm, tính kịp thời của các cam kết và sự hài lòng của các bên liên quan.
 • Các phép đo khác có thể có giá trị trong việc xác định hiệu quả và hiệu lực của hoạt động kiểm toán nội bộ. Việc đo lường ngân sách dự án, hệ thống chấm công và hoàn thành kế hoạch kiểm toán có thể giúp xác định xem đã dành lượng thời gian phù hợp cho tất cả các khía cạnh của cuộc kiểm toán hay chưa. Phương sai giữa ngân sách và thực tế cũng có thể là phép đo có giá trị để xác định hiệu quả và hiệu lực của hoạt động kiểm toán nội bộ.

Ngoài việc xác nhận sự tuân thủ các Chuẩn mực và Quy tắc Đạo đức, việc giám sát liên tục có thể xác định các cơ hội để cải thiện hoạt động kiểm toán nội bộ. Trong những trường hợp như vậy, CAE thường giải quyết những cơ hội này và có thể phát triển một kế hoạch hành động. Khi các thay đổi được triển khai, các chỉ số hiệu suất chính có thể được sử dụng để giám sát thành công. Kết quả giám sát liên tục phải được báo cáo cho hội đồng quản trị ít nhất hàng năm, theo yêu cầu của Tiêu chuẩn 1320 – Báo cáo về Chương trình Cải thiện và Đảm bảo Chất lượng.

Tự đánh giá định kỳ

Tự đánh giá định kỳ có trọng tâm khác với giám sát liên tục ở chỗ chúng thường cung cấp đánh giá tổng thể, toàn diện hơn về Tiêu chuẩn và hoạt động kiểm toán nội bộ. Ngược lại, giám sát liên tục thường tập trung vào các đánh giá được thực hiện ở cấp độ cam kết. Ngoài ra, tự đánh giá định kỳ giải quyết sự phù hợp với mọi tiêu chuẩn, trong khi giám sát liên tục thường xuyên tập trung nhiều hơn vào các tiêu chuẩn hiệu suất ở cấp độ cam kết.

Tự đánh giá định kỳ thường được thực hiện bởi các thành viên cấp cao của hoạt động kiểm toán nội bộ, nhóm đảm bảo chất lượng chuyên trách hoặc cá nhân trong hoạt động kiểm toán nội bộ có nhiều kinh nghiệm với Khuôn khổ thực hành nghề nghiệp quốc tế (IPPF), Kiểm toán viên nội bộ được chứng nhận hoặc nội bộ có thẩm quyền khác. các chuyên gia kiểm toán có thể được chỉ định ở nơi khác trong tổ chức. Bất cứ khi nào có thể, sẽ rất thuận lợi nếu đưa nhân viên hoạt động kiểm toán nội bộ vào quy trình tự đánh giá, vì đây có thể là cơ hội đào tạo hữu ích để nâng cao hiểu biết của kiểm toán viên nội bộ về IPPF.

Hoạt động kiểm toán nội bộ tiến hành tự đánh giá định kỳ để xác nhận việc liên tục tuân thủ các Chuẩn mực và Quy tắc Đạo đức và để đánh giá:

 • Chất lượng và giám sát công việc được thực hiện.
 • Tính đầy đủ và phù hợp của các chính sách và thủ tục kiểm toán nội bộ.
 • Cách thức mà hoạt động kiểm toán nội bộ gia tăng giá trị.
 • Việc đạt được các chỉ số hoạt động chính.
 • Mức độ đáp ứng kỳ vọng của các bên liên quan.

Để thực hiện điều này, cá nhân hoặc nhóm tiến hành tự đánh giá thường đánh giá từng tiêu chuẩn để xác định xem hoạt động kiểm toán nội bộ có hoạt động phù hợp hay không. Điều này có thể bao gồm phỏng vấn sâu và khảo sát các bên liên quan. Thông qua quá trình này, CAE thường có thể đánh giá chất lượng của các hoạt động kiểm toán của hoạt động kiểm toán nội bộ, bao gồm việc tuân thủ các chính sách và thủ tục để thực hiện các cam kết. Việc tự đánh giá định kỳ có thể được thực hiện bởi một thành viên của hoạt động kiểm toán nội bộ hoặc bởi những người khác trong tổ chức có đầy đủ kiến thức về thực hành kiểm toán nội bộ, cụ thể là Chuẩn mực và Quy tắc đạo đức.

Hoạt động kiểm toán nội bộ có thể thực hiện các bước bổ sung để hỗ trợ quá trình tự đánh giá định kỳ, chẳng hạn như tiến hành đánh giá sau khi cam kết hoặc phân tích KPI.

 • Đánh giá sau khi kiểm toán – Hoạt động kiểm toán nội bộ có thể chọn một mẫu các cuộc kiểm toán từ một khung thời gian cụ thể và tiến hành đánh giá để đánh giá việc tuân thủ các chính sách kiểm toán nội bộ (xem Chuẩn mực 2040 – Chính sách và Thủ tục) và việc tuân thủ các Chuẩn mực và Quy tắc Đạo đức. Những đánh giá này thường được thực hiện bởi nhân viên kiểm toán nội bộ, những người không tham gia vào cam kết tương ứng. Trong một tổ chức lớn hơn hoặc trưởng thành hơn, quá trình này có thể được xử lý bởi một chuyên gia hoặc nhóm đảm bảo chất lượng. Trong các tổ chức nhỏ hơn, CAE hoặc cá nhân chịu trách nhiệm xem xét giấy tờ làm việc có thể sử dụng danh sách kiểm tra, hoàn thành sau khi báo cáo cuối cùng được ban hành, để hoàn thành việc xem xét này và đóng tệp.
 • Phân tích KPI – Hoạt động kiểm toán nội bộ cũng có thể theo dõi và phân tích KPI liên quan đến hiệu quả của các thông lệ công việc kiểm toán nội bộ tiêu chuẩn (ví dụ: số giờ tham gia từ ngân sách đến thực tế, tỷ lệ phần trăm kế hoạch kiểm toán đã hoàn thành, số ngày giữa thời điểm hoàn thành công việc thực địa và báo cáo ban hành, tỷ lệ phần trăm các quan sát đánh giá được thực hiện và tính kịp thời của các chỉnh sửa liên quan đến các quan sát đánh giá). Các chỉ số thường được sử dụng khác bao gồm số lượng kiểm toán viên nội bộ được chứng nhận trong đội ngũ nhân viên, số năm kinh nghiệm của họ trong lĩnh vực kiểm toán nội bộ và số giờ phát triển chuyên môn liên tục mà họ kiếm được trong năm.

Sau khi tự đánh giá định kỳ, khi thích hợp, CAE có thể phát triển một kế hoạch hành động để giải quyết các cơ hội cải tiến. Kế hoạch này nên bao gồm các mốc thời gian được đề xuất cho các hành động.

Kết quả tự đánh giá định kỳ, thể hiện mức độ phù hợp của hoạt động kiểm toán nội bộ với Chuẩn mực và Quy tắc Đạo đức, phải được thông báo cho hội đồng quản trị sau khi hoàn thành, theo yêu cầu của Chuẩn mực 1320. Tự đánh giá định kỳ được thực hiện ngay trước khi đánh giá bên ngoài có thể giúp giảm thời gian và nỗ lực cần thiết để hoàn thành đánh giá bên ngoài (xem Tiêu chuẩn 1312 – Đánh giá Bên ngoài).

Nhiều mục có thể cho thấy sự tuân thủ với Tiêu chuẩn 1311, bao gồm bất kỳ bằng chứng nào cho thấy các hoạt động giám sát liên tục đã được hoàn thành theo QAIP của hoạt động kiểm toán nội bộ. Các ví dụ có thể bao gồm danh sách kiểm tra đã hoàn thành hỗ trợ đánh giá giấy tờ, kết quả khảo sát và KPI liên quan đến hiệu suất và hiệu quả của hoạt động kiểm toán nội bộ, chẳng hạn như phân tích ngân sách so với số giờ cam kết thực tế. Ngoài ra, sự phù hợp có thể được chứng minh bằng tài liệu về các đánh giá định kỳ đã hoàn thành, bao gồm phạm vi của kế hoạch xem xét và tiếp cận, giấy tờ làm việc và báo cáo truyền thông. Cuối cùng, các bài thuyết trình trước hội đồng quản trị và ban quản lý, biên bản cuộc họp và kết quả của cả giám sát liên tục và tự đánh giá định kỳ — bao gồm các kế hoạch hành động khắc phục và hành động khắc phục được thực hiện để cải thiện sự phù hợp, hiệu quả và hiệu quả — có thể cho thấy sự phù hợp.

Icon email Icon phone Icon message Icon zalo