Từ điển quản lý

Work Breakdown Structure (WBS) là gì?

A hierarchical decomposition of the total scope of work to be carried out by the project team to accomplish the project objectives and create the required deliverables.

Cơ cấu phân chia công việc (WBS)

Sự phân tách theo thứ bậc của tổng phạm vi công việc mà nhóm dự án sẽ thực hiện để hoàn thành các mục tiêu của dự án và tạo ra các sản phẩm được giao theo yêu cầu.

Icon email Icon phone Icon message Icon zalo